تأثیر اجرای آموزش معکوس در کلاس درس علوم تجربی بر خودکارآمدی و یادگیری دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 بازنشسته

چکیده

روش آموزش معکوس از جمله روش‌های فعال در آموزش است. علیرغم اینکه امکان اجرای این روش به ویژه در کلاس‌های دوره ابتدایی و درس علوم تجربی از لحاظ موضوعی و امکانات آموزشی فراهم است، لکن استفاده از این روش در مدارس بسیار محدود است. هدف پژوهش بررسی تعیین تأثیر اجرای روش آموزش معکوس در کلاس درس علوم تجربی در مقایسه با روش سنتی در یادگیری درس و خودکارآمدی دانش‌آموزان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر تهران که در سال 99- 98 و حجم نمونه 90 نفر از دانش‌آموزان بود که به صورت تصادفی در دو گروه 45 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه خودکارآمدی جینک و مورگان (1999) و آزمون یادگیری درس علوم بود. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات آزمون یادگیری دانش‌آموزانی که روش آموزش معکوس را دریافت کرده‌اند به طور معنی‌دار بیشتر از میانگین نمرات دانش‌آموزانی است که از روش سنتی استفاده کرده­اند. روش آموزش معکوس بر خودکارآمدی دانش‌آموزان نیز مؤثر بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of flip learning in experimental science classroom on students' self-efficacy and learning

نویسندگان [English]

  • Morteza Samiee Zafarghandi 1
  • kobra abdi 2
1 Assistant Professor of Organization for Educational Research and Planning (OERP).Tehran
2 employee
چکیده [English]

The purpose of this study was understanding the types of teacher-student interactions based on the idea of education as an asymmetrical interaction. The research method was classroom study which conducted in a large boy’s elementary school, with sixty classrooms. Firstly five, third grade classes were selected based on purposeful sampling strategy of available samples. The data were collected through observation and video recording of the classes. The identified teacher-student interactions include caring, managerial, participatory, destructive, and functional interaction regarding the society. The caring and participatory classrooms interactions were aligned with the Bagheri’s theory of education. There is a need for coordinated changes between the goals of teachers, their professional skills and science, schools, community, and other elements of the education system. inappropriate physical environment, some traditional beliefs of teachers, parents and school officials, students and inadequate professional skills of teachers and methodology oriented curriculum are the main obstacles to the interaction of human theory in class.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  educational interaction
  • teacher-student interaction
  • classroom study
  • asymmetrical interaction
 ابوالقاسمی نجف آبادی، مهدی؛ میرالی رستمی، ام کلثوم و شیخی فینی، علی اکبر (1393). تأثیر یادگیری مشارکتی جیکساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان نجف آباد، پژوهش‌های برنامه درسی دوره چهارم  شماره 1.
ابوالقاسمی، مهدی و محمدی، حسینعلی (1399). بررسی تأثیر روش یادگیری معکوس بر روی نگرش و عملکرد در درس ریاضی دوره ابتدایی، 1399 زمستان، 1 شماره، 15 جلد، نشریه علمی فناوری آموزش، جلد 15، شماره 1، زمستان 1399.
احمد آبادی، آرزو، زین آبادی، حسن رضا و استاد رحیمی، مریم (1400). تأثیر تدریس با روش معکوس در مقایسه با روش‌های همیاری، کاوشگری و سخنرانی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی، فصلنامه پژوهش در تربیت معلم، دوره 4، شماره 1، بهار 1400.
اسماعیلی فر، محمدصادق؛ تقوایی یزدی، مریم و نیازآذری، کیومرث (1394). تأثیر رو یکرد کلاس معکوس بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی، کد COI مقاله ASRH01_009.
اسماعیلی، عبداالله علی؛ سیده زهرا، حسینی درون کلائی و گوران اوریم، ارسطو (1400). تبیین فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره سی و یکم، شماره 199، مرداد 1400.
آشوری، فاطمه؛ غلامی، نازنین؛ ملک، فاطمه و باطبی، فرهاد (1395). مقایسه تأثیر روش تدریس نوین با روش تدریس سنتی بر یادگیری دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان شهرستان شاهرود، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران. کد COI مقاله ESCONF01_660
آقازاده، محرم و احدیان، محمد (1385). راهنمای روش‌های نوین تدریس برای آموزش و کارآموزی تهران، نشر آییژ.
بازرگان، عباس و فراستخواه، مقصود (1398). نظارت و ارزشیابی در اموزش عالی. چاپ سوم.تهران: سمت.
باغبانیان، سیده زهرا؛ قادری، مصطفی و علی عسگری، مجید (1398). طراحی و اعتبار بخشی الگوی بومی برنامه درسی سواد انتقادی در دوره دوم متوسطه، ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال چهاردهم، شماره 55، ، ص90-65.
بدری گرگری، رحیم؛ رضایی، اکبر و جدی گرگری، جواد (1390). مقایسه تأثیرروش تدریس مبتنی بر تفکر فعال و روش تدریس سنتی دریادگیری درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان پسر، فصلنامه علوم تربیتی چهارم، شماره 16، صفحه 120-107.
برگمن، جان و آرون سمز (1395). ترجمه کتاب یادگیری معکوس در علوم، موسسه یادگیرنده مرآت، عطاران و خانقاه.
بیدگلی، زهرااشرف السادات؛ نوروزی، داریوش و حمیدرضا، مقامی (1396). تأثیر فناوریهای هوشمندسازی مدارس بر خلاقیت دانش‌آموزان، فصل نامه علمی پژوهشی ابتکار و خلا قیت در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره 4، ص، 241-262.
ثناگو، اکرم؛ عراقیان مجرد، فرشته و جویباری، لیلا (1394).کلاس وارونه شیوه‌ای جدید و مناسب برای درس روش تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 15 (55: ۲ 444 -۴۴۳).
حافظی نژاد، محمد. (1395). تکنولوژیست آموزشی-مدیر سایت روش تدریس-مدرس دوره‌های آموزشی، https://raveshtadris.com/jalase0
حبیب زاده، قناعت (1399). تأثیر روش تدریس کلاس واژگون بر یادگیری و نگرش دانش‌آموزان در درس ریاضی، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال هفدهم، دوره دوم، شماره 41 پیاپی
حسینی، طیب؛ ترابی، سید سعید؛ نسرم، شایان؛ اسماعیل پور، مهدی و عاشوری، جمال. (1394). مقایسه تاثیرآموزش مبتنی بر وب و رابردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر یادگیری و خودکارآمدی دانش‌آموزان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS، تابستان 1394 , دوره 6 , شماره 2 ، از صفحه 1 تا صفحه 10.
حشمتی، محمد رضا. (1394). بچه‌ها کلاس معکوس را دوست دارند، ضمیمه ماه نامه آموزشی، اطلاع رسانی ویژه نامه پنجم و نهم.
خضری مقدم، انوشیروان و ثمره، سولماز (1394). رابطه بین اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی، نقش میانجی گری درگیری تحصیلی، ماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 9، شماره 1، بهمن و اسفند 1394.
خنیفر، خدیجه؛ شاه حسینی، سعید و باقری، محسن (1400). مقایسه تأثیر یادگیری معکوس از طریق ویدیو تصاویر و روش‌های چند رسانه‌ای یادگیری در درس علوم ریاضی ششم دبستان، مجله علوم تربیتی، پاییز و زمستان، 2021، 28 (2)، 79-96.
خیرآبادی، رضا (1393). خلاقیت در آموزش زبان انگلیس با اجرای کلاس معکوس، اولین کنفرانس‌های نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش به صورت الکترونیکی، موسسه بین المللی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.
درتاج، فریبرز (1392).مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش به شیوه ی بازی و سنتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان، مجله روانشناسی مدرسه، دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 4زمستان 1392صفحه 80-62.
ربیعی، مهدی؛ حاجی حسین نژاد، غلامرضا؛ کیامنش، علیرضا؛ عطاران، محمد و شبیرطراحی، سید محمد (1399). اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی درهم تنیده (تلفیقی (آموزش سواد بومشناختی در دوره ابتدایی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال پانزدهم، شماره 59، زمستان 1399، ص30-5.
رضایی، مریم؛ امام جمعه، سیدمحمدرضا؛ احمدی، غلامعلی؛ عصاره، علیرضا و نیکنام، زهرا (1399). طراحی الگوی مفهومی برنامه درسی تلفیقی استم علوم، فناوری، مهندسی، ریاضی در دوره ابتدایی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال پانزدهم، شماره 59، زمستان 1399، ص92-63.
سلطانی مجد، امیرهوشنگ؛ تقی زاده، احسان و زارع، حسین .(1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان. مجله علمی- پژوهشی پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 2صفحه44-31.
شریفی ساکی، شیدا؛ فلاح، محمد حسین و زارع، حسین (1393). نقش خودکارآمدی ریاضی، خودپنداره ریاضی و ادراک از محیط کلاس در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان با کنترل جنسیت. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، علوم تربیتی و روانشناسی پیام نور، دوره 1، شماره 4صفحه 28-18.
شکرباغانی، اشرف السادات؛ صدرالاشرافی، مسعود (1391). آموزش فیزیک (راهبردها، شیو ه‌ها مهارتها). تهران: مؤسسه فرهنگی برهان (انتشارات مدرسه).
شکوهی، ایرج (1394). بررسی و مقایسه دو روش آموزش مجازی و سنتی در مهارت های عملکردی تکنسین های پارامدیک در اورژانس پیش بیمارستانی. نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی،  دوره 12، شماره 2 .
شوشتری، اکرم؛ ضرغامی سعید؛ قائدی، یحیی و عطاران، محمد (1398). بررسی تحلیلی ابعاد میانجیگری فناورانه یادگیری معکوس در رویکردی پساپدیدار شناسی. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دوره ششم، سال 26، شماره 2، ص154-131.
شیخی پور، آناهیتا؛ هاشمیان، محمود و روحانی، علی (1400). نگرش زبان آموزان زبان انگلیسی نسبت به تدریس غیرمعمول و تأثیر آن بر پیچیدگی، دقت و تسلط شفاهی آنها، مجله تحقیقات نوین در مطالعات زبان انگلیسی، جلد 8، شماره 4، ص، 21-51
شیروانی، مژده؛ محسنی، احمد و عباسیان، غلامرضا (1400). تأثیر آموزش زبان مبتنی بر تکلیف بر روی توانایی گفتاری زبان آموزان EFL: دیدگاه زبان آموزان، مجلهlJT، دوره 12، شماره 1،  ص 111-124.

صاحب یار، حافظ؛ گل محمد نژاد، غلامرضا و برقی، عیسی (1398). مطالعه اثربخشی یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، ص62-.33

عباسی اقدم، رضا (1395). یادگیری معکوس؛ یک تحول جدید آموزشی، شناسه خبر: 20195 - سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ 
 عبد الهی، بیژن و احمد آبادی، آرزو (1398). نظریه‌ای زمینه‌ای یادگیری به روش معکوس ایجاد یادگیری به روش معکوس در کلاس درس، فصلنامه توسعه حرفه‌ای معلم، سال چهارم، شماره 2 .
علی پور، محمد؛ پورشافعی، هادی و علی پور، مهدی (1399). ادراک والدین از پیامدهای آموزشی یادگیری به شیوه معکوس، رویش روان شناسی، سال9، ، شماره6، شماره پیاپی 51،
علیخانی، مرتضی؛ نیلی احمدآبادی، محمدرضا (1395). کلاس وارونه مدل پداگوژیکی نوین در یادگیری الکترونیکی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران. کد COI مقاله. ESCONF01_090
کاویانی، الهام؛ مصطفایی، سید محمد رضا و خاکره، فتانه (1394). بررسی تأثیر رویکرد کلاس معکوس بر یادگیری، خود تنظیمی تحصیلی، تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان، مجله پژوهش در آموزش، جلد 1، شماره 5، ، ص69-52.
مبصرملکی، سمیه و کیان، مرجان (1397). تأثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کار و فناوری، تدریس پژوهی دانشگاه کردستان، دوره 6، شماره 2تابستان 1397صفحه 14-1.
Acelajado, M. J. (2011). Blended Learning: A Strategy for Improving the. Mathematics Achievement of Students in a Bridging Program. Electronic Journal of Mathematics & Technology, 5 (3), 342
Alsancak Sirakaya, D. & Ozdemir, S. (2018). The Effect of a Flipped Classroom Model on Academic Achievement, Self-Directed Learning Readiness, Motivation and Retention. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6 (1), 76-91.
Altunsoy, S., Çimen, O., Ekici, G., Atik, A. D., & Gökmen, A. (2010). An assessment of the factors that influence biology teacher candidates’ levels of academic self-efficacy.
Artino Jr, A. R. (2012). Academic self-efficacy: From educational theory to instructional practice. Perspectives on Medical Education, 1 (2), 76-85.
Chak-Him Fung, Michael Besser, Kin-Keung Poon (2021) Systematic Literature Review of Flipped Classroom in Mathematics, The Education University of Hong Kong, HONG KONG, Leuphana U, EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2021, 17 (6), em1974.
Danilsa Lorduy-Arellano (2021) Using Reverse Mentoring to Transform In-Service Teachers’ Beliefs About How to Teach English Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia, https://doi.org/10.15446/profile.v24n1.93061.
 Educational Technology Research and Development volume 68, pages1017–1051 , (2020) Cite this article, Research Article/published:18 October 2019
Engagement Using the Flipped Classroom. Journal of Nutrition Education and Behavior, 47 (1), 109-114.
Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip Your Classroom to Improve Student Learning. Learning & Leading with Technology, 39 (8), 12.
Gilboy, M. B., Heinerichs, S., & Pazzaglia, G. (2015). Enhancing Student Using the Flipped Classroom. Journal of Nutrition Education and Behavior, 47 (1), 109-114.
 Gilboy, M. B., Heinerichs, S., & Pazzaglia, G. (2015). Enhancing Student
Gross, A. L. (2014). The flipped classroom: Shakespeare in the English classroom.
Hamdan, N, McKnight, P, McKnight, K, Arfstrom, K. (2014). The Flipped Learning Model, A White Paper Based on the Literature Titled A
Hosam, AlSamarriea-Azatshamsuddin-Aamed Ibrahim-alzhrani (2019)
J., & Sams, A. (2014). Flipped learning. ISTE 4.Bergman Bergmann, J., & Sams, A. (2012). "How the flipped classroom is radically transforming learning". The Daily Riff. Retrieved from http://www. thedailyriff. com/articles/how-the-flipped-classroom-is-radically-transforming-learning-536.php.
jenknes agu, Chelsea (2012). the advantages of flipped classroom available online: http://my lesturetools.com.
Jensen,J. Kummer, T.Godoy, P (2014). Improvements from a flipped classroom
       Jimerson SR, Campos E, Greif J L. Toward and understanding of definitions and
July (2012) Five reasons against the flipped classroom. Jasons Krueger
Kecskemety, k, m, (2014) "Student perceptions of Inverted classroom Benefits in afirst-year Engineering course", 121Th ASEE Annual Conference& Exposition.Indianapolis,
L.S. Vygotsky. Mind and society: The development of higher mental processes.
measures of school engagement and related terms. Calif Sch Psychol. 2003;8:7- no.1ar5. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 2377-2382

Samarraie Hosam Al, Aizat Shamsuddin, Alzahrani, , Ibrahim, Ahmed, 2019, flipped classroom model in higher education: a review of the evidence across disciplines, Education Tech Research Dev https://doi.org/10.1007/s11423-019-09718-8.

 
دوره 17، شماره 65 - شماره پیاپی 65
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
مرداد 1401
صفحه 133-158
  • تاریخ دریافت: 29 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 23 خرداد 1401