طراحی الگوی برنامه درسی سواد مالی برای دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،لویزان،تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر طراحی الگوی برنامه درسی سواد مالی برای دانش آموزان دوره ابتدایی بود. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شد. با 12 نفر از اساتید و متخصصان رشته برنامه‌ریزی درسی و آموزش ابتدایی، اقتصاد و امور مالی دانشگاه‌های شهر تهران با مرتبه علمی دانشیاری و استادی در سال 1399 مصاحبه انجام شد. جهت تعیین اعتبار یافته‌ها از روش ممیز بیرونی استفاده شد. مدل  پیشنهادی مشتمل بر پنج عامل شامل زمینه‌های برنامه درسی، اهداف، محتوا، روش و ویژگی یادگیرندگان طراحی شد و بنیاد نظری آن را «منطق تایلر» تشکیل می‏دهد. حاصل این پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی معتبری جهت آموزش سواد مالی برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود که دارای 21 شاخص به عنوان اهداف، 26 شاخص برای محتوا، 19 شاخص برای روش تدریس و 8 شاخص برای روش‌های ارزشیابی برنامه درسی ‌می‌-شد. الگوی طراحی شده می‌تواند راهنمای فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a financial literacy curriculum Model for student’s elementary level

نویسندگان [English]

  • Mina khodapanah 1
  • Nematollah Mosapour 2
  • Mehdi Davaei 1
  • Gholamali Ahmady 3
1 Department of Education and Counseling, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
3 Associate Professor ،Shahid Rajaei university, lavizan,Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to design a financial literacy curriculum model for elementary school students. To this aim, the qualitative method was used for analysis. In addition, 12 professors and specialists in the field of curriculum planning and primary education, economics and finance of Tehran universities with the academic rank of associate professor and professor were interviewed in 2020. And external audit method was used to determine the validity of the findings. The proposed model was designed consisting of five factors including curriculum context, objectives, content, method and characteristics of learners, and its theoretical basis is "Tyler rationale". The results of this study was the design of a valid curriculum model for teaching financial literacy to elementary school students, which has 21 characteristics as objectives, 26 characteristics for content, 19 characteristics for teaching methods and 8 characteristics for curriculum evaluation methods. The designed template can guide the process of planning, implementing and evaluating the curriculum.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • financial literacy
  • elementary level
احمدی، غلامعلی؛ امام جمعه، سیدمحمدرضا؛ علیزاده کنتلوئی، لیلا. (1394). بررسی میزان توجه به مولفه‌های سواد مالی و اقتصادی در محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 20 (47): 179-192.
ادیب‌منش، مرزبان؛ صدر، آمنه. (1400). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی ارتقای مهارت‌های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 62: 223-256.
استراوس، انسلم و کوربین، جولیت. (1398). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای. (ترجمه ابراهیم افشار). نشر نی.
بندک، موسی. (1393). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی آموزش مهارت‌های زندگی دوره ابتدایی. پایان نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبائی.
بیگی، نفیسه؛ رضازاده بهادران، حمیدرضا؛ خسروی بابادی، علی اکبر؛ پوشنه، کامبیز. (1400). طراحی و اعتباریابی میدانی الگوی اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی. مطالعات برنامه درسی ایران. 16(62): 83-110.
پیغامی، عادل؛ تورانی، حیدر. (1390). نقش برنامه درسی اقتصاد در برنامه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی دنیا، ارائه یک برنامه عمل برای یک برنامه درسی مغفول. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. 37: 31-52.
خدارحمی، مریم؛ ملکی، حسن. (1394). بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه. مطالعات برنامه درسی ایران. 10 (39): 155-182.
دانایی فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. اندیشه مدیریت. 2: 69-97.
دیانتی دیلمی، زهرا؛ حنیفه زاده، محمد. (1394). بررسی سطح سواد مالی خانواده‌های تهرانی و عوامل مرتبط با آن. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی). 8 (26): 115-139.
روشندل، آرمان؛ امیری، هادی؛ طغیانی، مهدی. (1397). سواد مالی و ضرورت سنجش آن در نظام نوین آموزشی: مطالعه موردی شهرضا. رویکردهای نوین آموزشی. 13: 67-86.
سلیمی پور، مهدی. (1392). سواد مالی دانش آموزان مقطع متوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
فیروزیان، اطهر؛ گویا، زهرا. (1397). راه سواد مالی از سواد ریاضی ‌می‌گذرد. رشد آموزش ریاضی. 2: 28-33.
قجری، ناصر؛ مزیدی، محمد؛ شمشیری، بابک. (1399). واکاوی و فهم اهم چالش‌ها و موانع عملی پیش رو در تحقق سند تحول بنیادین با تمرکز بر زیرنظام‌های اصلی آن. پژوهش‌های برنامه درسی. 10(1), 1-33.
قندهاری، آزاده؛ مهرمحمدی، محمود؛ طلایی، ابراهیم؛ فرجی دیزجی، سجاد. (1398). بررسی تطبیقی تلفیق تربیت اقتصادی در برنامه درسی دوره ابتدایی در کشورهای اسکاتلند، چین و استرالیا و ارائه دلالتهایی برای تربیت اقتصادی در ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت. ۳۵ (۳) :۵۹-۷۸.
گویا، زهرا؛ فیروزیان، اطهر؛ غلام‌آزاد، سهیلا. (1398). ارتقای سواد مالی و تصمیم گیری مالی از طریق برنامه درسی ریاضی مدرسه ای. مطالعات برنامه درسی ایران. 54: 1-36.
لویمی، حسن. (1396). بررسی وضعیت سواد مالی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز و ارایه راهکارهایی برای ارتقای آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ایلام.
محمدی مهر، مژگان؛ فتحی واجارگاه، کوروش. (1389). ارائه یک مدل الگوی تلفیق میان رشته‌ای در طراحی برنامه‌های درسی. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی. 8: 19-38.
ملکی، حسن. (1398). مقدمات برنامه‌ریزی درسی. تهران: سمت.
ممشلی، محمد. (1392). نیازسنجی برنامه درسی سواد مالی در آموزش وپرورش دوره ابتدایی به قصد طراحی برنامه درسی از دیدگاه اساتید برنامه درسی وکارشناسان مالی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
موسی‎پور، نعمت اله. (1398). برنامه‌ریزی درسی برای معلمان. قم: بیان روشن.
مهرمحمدی، محمود؛ امین خندقی، مقصود. (1388). مقایسه ایدئولوژی های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر. مطالعات تربیتی و روانشناسی. 35: 27-46.
Amagir, A., Groot, W., Maassen van den Brink, H., & Wilschut, A. (2018). A review of financial-literacy education programs for children and adolescents. Citizenship, Social and Economics Education, 17(1), 56-80.
Batty, M., Collins, J. M., & Odders‐White, E. (2015). Experimental evidence on the effects of financial education on elementary school students' knowledge, behavior, and attitudes. Journal of Consumer Affairs, 49(1), 69-96.
Batty, M., Collins, J. M., O’Rourke, C., & Odders-White, E. (2020). Experiential financial education: A field study of my classroom economy in elementary schools. Economics of Education Review, 102014.
Blue, L. E., O’Brien, M., & Makar, K. (2018). Exploring the classroom practices that may enable a compassionate approach to financial literacy education. Mathematics Education Research Journal, 30(2), 143-164.
Blue, L., Grootenboer, P., & Brimble, M. (2014). Financial literacy education in the curriculum: Making the grade or missing the mark?. International Review of Economics Education, 16, 51-62.
Carlson, E. (2020). An Analysis of the Relationships between State Mandates for Financial Education and Young Adults' Financial Literacy and Financial Capability. Electronic Theses and Dissertations, 2020-. 24. https://stars.library.ucf.edu/etd2020/24.
Cerya, E., Tasman, A., & Rahmi, E. (2020, March). Fillecya (Financial Literacy) Board: Analysis of Media Development Needs from the Teacher’s Perspective in Understanding Financial Literacy Early. In 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019) (pp. 509-515). Atlantis Press.
Coda Moscarola, F., & Kalwij, A. (2018). How informal education affects the financial literacy of primary school children developed in a formal educational program (No. 185). Center for Research on Pensions and Welfare Policies, Turin (Italy).
Go, C. G., Varcoe, K., Eng, T., Pho, W., & Choi, L. (2012). Money savvy youth: Evaluating the effectiveness of financial education for fourth and fifth graders. San Francisco, CA: Federal Reserve Bank of San Francisco.
Gold, L. A. (2018). Financial literacy in the elementary classroom: Integrate not recreate. Ohio Journal of School Mathematics, 79(1).38-42.
Jayaraman, J. D., Jambunathan, S., & Adesanya, R. (2019). Financial literacy and classroom practices among early childhood and elementary teachers in India and the US. Education 3-13, 47(6), 746-759.
Kalwij, A., Alessie, R., Dinkova, M., Schonewille, G., Van der Schors, A., & Van der Werf, M. (2019). The effects of financial education on financial literacy and savings behavior: Evidence from a controlled field experiment in Dutch primary schools. Journal of Consumer Affairs, 53(3), 699-730.
Kourilsky, M. (1977). The kinder-economy: A case study of kindergarten pupils' acquisition of economic concepts. The Elementary School Journal, 77(3), 182-191.
Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Financial Literacy Around the World: An Overview. Journal of Pension Economics & Finance, 10 (4): 497–508.
Meyers, E. (2020). Young Adult Financial Literacy and Its Underlying Factors. https://digitalcommons.assumption.edu/honorstheses .
OECD. (2015). National Strategies for Financial Education. OECD/ INFE Policy Handbook. OECD Publication.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2014) PISA 2012 results: Students and money: Financial literacy skills for the 21st century (Vol. VI). In: PISA. Paris: OECD Publishing. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264208094-en (accessed 21 July 2020).
Rai, K., Dua, S., & Yadav, M. (2019). Association of financial attitude, financial behaviour and financial knowledge towards financial literacy: A structural equation modeling approach. FIIB Business Review, 8(1), 51-60.
Sherraden, M. S., Johnson, L., Guo, B., & Elliott, W. (2011). Financial capability in children: Effects of participation in a school-based financial education and savings program. Journal of Family and Economic Issues, 32(3), 385-399.
Totenhagen, C. J., Casper, D. M., Faber, K. M., Bosch, L. A., Wiggs, C. B., & Borden, L. M. (2015). Youth financial literacy: A review of key considerations and promising delivery methods. Journal of Family and Economic Issues, 36(2), 167–191.
Tuong, V., & Doan, M. D. (2020). The Correlation between Financial Literacy and Personal Saving Behavior in Vietnam. Asian Economic and Financial Review, 10(6), 590-603.
Wickens, C. M., & Sandlin, J. A. (2007). Literacy for what? Literacy for whom? The politics of literacy education and neocolonialism in UNESCO-and World Bank–sponsored literacy programs. Adult Education Quarterly, 57(4), 275-292.