طراحی بسته آموزشی استیم‌محور بر اساس مدل تفکر طراحی و بررسی اثربخشی آن بر دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان

3 دانشیار گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف این مقاله تدوین بسته آموزشی استیم‌محور و بررسی تأثیر آن بر نگرش، توانایی حل‌مسئله و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر بوشهر بود. جهت طراحی بسته آموزشی از مدل تفکر طراحی استفاده شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان پسر پایه ششم در سال تحصیلی 1401-1400 می‌باشد. نمونه مورد بررسی 44 نفر از دانش‌آموزان بود که با روش نمونه گیری در دسترس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گردآوری داده‌ها بر اساس سه پرسشنامه مهارت حل‌مسئله هپنر و کروسکوف، خلاقیت الی و شیفر و نگرش سنج علوم ایکن صورت گرفت که ضریب آلفای کرنباخ آنها به ترتیب90/.، 948/. و 97/. به دست آمد. طراحی بسته آموزشی بر اساس بررسی پیشنیه و تشکیل گروه کانونی انجام شد. روایی صوری بسته آموزشی با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد. بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بسته آموزشی استیم‌محور موجب افزایش توانایی حل مساله، خلاقیت و نگرش مثبت نسبت به درس علوم تجربی شد.  
کلید واژه ها: استیم، علوم تجربی، حل مساله، خلاقیت، نگرش

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A STEAM-based Educational Package based on Design Thinking Model and the Effectiveness on 6th Grade Elementary Students

نویسندگان [English]

  • morteza zarei 1
  • hosein zainalipour 2
  • Abdolvahab Samavi 3
1 Educational Sciences, Curriculum Planning, Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Faculty of university of Hormozgan
3 University of Hormozgan, Department of Educational Sciences
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a STEAM-based educational package and investigate its effects on attitude, problem solving ability and creativity of 6th grade elementary school students in Bushehr, Iran. The design thinking model was used to design the training package. The research design was quasi-experimental with pre-test and post-test with experimental group and control group. The study sample consisted of 44 individuals who were randomly assigned into experimental and control groups by available sampling method. The data were collected based on three questionnaires: Hepner and Kruskov's problem-solving skills, Ellie and Schaefer's creativity, and Aiken science attitude tester. The Cronbach's alpha coefficients was 0.90, 0.948 and 0.97 respectively. The training package was designed based on the background check and the formation of a focus group. The face validity of the training package was confirmed using the opinion of experts. The statistical population of this study was 6th grade male students in the academic year 2021-2022. Based on the findings, it could be concluded that the STEAM-based educational package increased problem-solving ability, creativity and a positive attitude towards the experimental sciences course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STEAM
  • Experimental Science
  • Problem Solving
  • Creativity
  • Attitude
زینلی، بهروز و همکاران (1399). مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس طوفان فکری و حل مسئله بر تعامل معلم و   دانش‌آموز، مجله علمی پژوهشی تدریس، 8 (2)، 38-36.
کلیبر، رامین، حبیبی، فرید و بهادری، ابوالفضل، بهادری و دیگران (1398). تأثیر الگوی تدریس بلاغت و مدل چرخه یادگیری هفت مرحله‌ای بر بهبود تفکر خلاق دانش‌آموزان، مجله پژوهش تدریس، 35 (3)،17-18.
دلاور، علی (1390). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد.
Sutadji, E., Degeng, I.N.S., Rinanityas.Y.E.P. (2021). The Effect of PBL-based STEAM Approach on The Cognitive and Affective Learning Outcomesof Primary School. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education,7 (12),2392-2395.
DeRosa. J. (2017). STEAM Curriculum: Arts Education as an Integral Part of Inter discip linary Learning, Running head: STEAM curriculum plan. Messiah College. ProQuest LLC ,6 (17) ,128-129.      
ElSayary, A. (2021). Teaching and Assessing Creativity in STEAM Education, Proceedings of The 12th International Conference on Society and Information Technologies. Zayed University, Abu Dhabi. United Arab Emirates,9 (15), 31-32.
 Hadinugrahaningsih, T., Rahmawati, Y., Ridwan. A. (2017). Developing 21st century skills in chemistry classrooms: Opportunities and challenges of STEAM integration, Chemistry Education Study Program,9 (12), 66.68.
Harris, W. (2012). Examination Paediatrics: a guide to paediatric training. The New Zealand medical,124 (15), 67- 68.
Henriksen, D. (2017). Creating STEAM with design thinking: Beyond STEM and arts
integration. The STEAM Journal. 3 (1), 27-28.
 Land, M. (2013). FullSTEAM Ahead: The Benefit of Integrating the Arts In to STEM. Conference Organized by Missouri University of Science and Technology,7 (18),20-23.
Lu ,Y., Liu, W., Wu, T. & Sandnes, F. E. & Huang, Y. (2019).A Study of Problem Solving using Blocks Vehicle in a STEAM Course for Lower Elementary Levels,Research and Practice in Technology Enhanced learning,12 (23),116-117.
Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D. L., & Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center.
Quigley, C. F., Herro, D. (2019). an educators guide to STEAM engaging students using real-world problems by teacher’s college. Columbia university. Teachers College Press,11 (23),121-123.
Rusmana,A., bandari, Y. S., Aini, R. Q.,  Rachmatullah, A. H. M .  (2021). Teaching Korean science for Indonesian middle school students: promoting Indonesian students’ attitude towards science through the global science exchange programme. International Journal of Science Education. 11 (30),66-67.
Sudana, N., Sutadji, E., Yodie, E., Rinanityas, P., Prihatin, R., Priawasana, E., Asrorul, M. U. (2021). The Effect of PBL-based STEAM Approach on The Cognitive and Affective Learning Outcomesof Primary School, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education,7 (12), 2390-2399.
ElSayary, A. (2021). Teaching and Assessing Creativity in STEAM Education, (Doctor of Education), Zayed University, United Arab Emirates.
Land, M. (2013), Full STEAM Ahead: The Benefit of Integrating the Arts In to STEM, Missouri, Missouri University of Science and Technology.
Starzinski, A. (2019). Foundational Elements of A Steam Learning Model For Elementary School, (Masters), Hamline University, Minnesota.
Vusumuzi, M., M, E. R. (2020). The Design Thinking Approach to students STEAM projects. creative commons Procedia CIRP,11 (4),32-33.