بررسی الگوها و اهمیت تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه آموزشی رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی الگوها و اهمیت تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی انجام گرفت. این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. در این روش پس از مصاحبه با طراحان و متخصصان برنامه‌ریزی درسی و الهیات و همچنین معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری، داده‌ها به شیوه طرح سیستماتیک با بهره‌گیری از مراحل تحلیل داده از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام پذیرفت. مشارکت‌کنندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد با ترکیب دیدگاههای رشته ای و تمرکز روی یک مضمون، تلفیق واقعی منطبق با الگوی پیشرفت گرایان یعنی هم توجه به علائق و هم توجه به مسائل اجتماعی، در نظر گرفتن شایستگی ها از قبیل خلاقیت و قدرت تصمیم گیری، رسیدن به مهارت های سطح بالا همچون تفکر انتقادی، می توان برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی را با توجه به این الگوها به شیوه صحیح طراحی نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study patterns of religion curriculum integration with sciences course

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rostami 1
  • Hasan Malaki 2
  • mostafa Ghaderi 2
1 Allameh Tabatabaei University Student
2 Faculty member of Curriculum studies in Tabatabaie University
چکیده [English]

This study aims to investigate the patterns and importance of integrating the curriculum of religious course with experimental sciences course. This research was conducted through a qualitative and grounded theory approach. In this method after interviewing with designers, specialists in curriculum planning and theology, and teachers with master and Ph.D degrees, the data were systematically designed by using data analysis steps through open, axial and selective coding. The participants were selected by purposive sampling technique to reach the theoretical saturation point. The research data were collected by using semi-structured interviews. The results of the coding were collected in four categories: 1) The positive effects of integration the curriculum of religious course with the experimental sciences course, 2) The hardware and software facilities required for integration, 3) The teacher's expertise in the field of integration, and 4) Holding subject knowledge enhancement courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • integration
  • curriculum
  • religious course
  • experimental sciences course
احمدی، پروین، طراحی الگوی برنامه درسی تلفیقی و مقایسه‌ی آن با برنامه‌های درسی موجود دوره‌ی ابتدایی در نظام آموزشی ایران، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1380
آقازاده، محرم، بررسی کتاب‌های علوم تجربی و ارائه الگوی برای درهم تنیدن برنامه درسی دوره ی ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1375
ربیعی، مهدی، عطاران، محمد، شبیری، سید محمد، حاجی حسین نژاد، غلامرضا، کیامنش، علیرضا، طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی درهم تنیده(تلفیقی) آموزش سواد بوم شناختی در دوره ی ابتدایی ایران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال پانزدهم، شماره59، زمستان1399، 30-5
رضایی، مریم، احمدی، غلامعلی، نیکنام، زهرا، امام جمعه، سید محمد رضا، عصاره، علیرضا، طراحی الگوی مفهومی برنامه درسی استم (علوم، فناوری، مهندسی، ریاضی) در دوره ی ابتدایی کشور ایران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال پانزدهم، شماره59، زمستان1399، 92-63
زرافشان، علی، برنامه‌ریزی درسی تلفیقی، چشم اندازها، نشریه رشد تکنولوژی آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش، 1382، شماره142.
سرکار آرانی، محمد رضا(1381)، اصلاحات برنامه درسی ژاپن با تاکید بر رویکرد تلفیقی، نوآوری‌های آموزشی، فصل پائیز، ص88-67
شعبانی، زهرا(1385)، بررسی برنامه‌های درسی تلفیقی علوم و مفاهیم اخلاقی در کشورهای آمریکا، کاناداو استرالیا به منظور ارائه نمونه‌های تلفیقی برای دوره ابتدایی ایران، پژوهشکده تعلیم و تربیت ص141-89
صمدی، پروین(1382)، رویکرد تلفیقی در برنامه‌های درسی دینی با تأکید بر دوره‌ی متوسطه، رویکرد تلفیقی به برنامه درسی (کتاب سال انجمن مطالعات برنامه‌ریزی درسی ایران )، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان
ملکی، حسن (1382). مبانی فلسفی و اجتماعی تلفیق در برنامه درسی، رویکرد تلفیقی به برنامه درسی (کتاب ­سال انجمن مطالعات برنامه‌ریزی درسی ایران )، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان
هاشمیان نژاد، فریده (1382)، طراحی برنامه درسی با رویکرد تلفیقی، با ارائه یک نمونه، رویکرد تلفیقی به ­برنامه درسی (کتاب سال انجمن مطالعات برنامه‌ریزی درسی ایران )، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان
Aikin, W. M. (1942). The story of the eight-year study: With conclusions and recommendations (Vol. 1). Harper & Brothers.‏
Beane, J. A. (1997). Curriculum integration: Designing the core of democratic education. Teachers College Press. ‏Erickson, M. (2004). Interaction of teachers and curriculum. Handbook of research and policy in art education, 467-486.‏
Caine,R & Caine,G.(2007 ).Making Connecting : Teaching An The Human Brain. Alexandria ,V.A . ASCD
Davis, O. L. (1997). The personal nature of curricular integration. Journal of Curriculum and Supervision, 12, 95-97.‏
Drake, S. M. (1993). Planning integrated curriculum: The call to adventure. Association for Supervision and Curriculum Develpment, 1250 North Pitt Street, Alexandria.
Dressel, P. L. (1958). The meaning and significance of integration. The integration of educational experiences: The fifty-seventh yearbook of the National Society for the Study of Education, 3-25.‏
Eggebrecht, J. (1996). Reconnecting with the Society. Educational Leadership, 53(8).
Ene , I., & Barna , I. (2015). Religious Education and Teachers’ Role in Students’ Formation towards Social Integration. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180
Erickson, H. L. (2007). Stirring the head, heart, and soul: Redefining curriculum, instruction, and concept-based learning.
Glasgow, N. A. (1997). New curriculum for new times: A guide to student- centered, problem-based learning. Corwin Press, Inc., 2455 Teller Road, - Thousand Oaks, CA 91320-2218
Halbach, A. (2000). Promise and practice of curriculum integration in a middle school (Doctoral dissertation, University of Wisconsin--Milwaukee).‏
Henry,N.B .(2005). The Integration of Educational Experiences. The fifty seventh yearbook of National Society for study of Education
Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. Association for Supervision and Curriculum Development, 1250 N. Pitt Street,
Martin-Kniep, G. O., Muxworthy Feige, D., & Soodak, L. C. (1995). Curriculum integration: An expanded view of an abused idea. Journal of Curriculum and Supervision, 10, 227-227.‏ Schumacher, D. H. (1995). Five levels of curriculum integration defined, refined, and described. Research in Middle Level Education,
Schumacher, D. H. (1995). Five levels of curriculum integration defined, refined, and described. Research in Middle Level Education, 18(3), 73-94
Seljak, D., Rennick, J. B., Schmidt, A., Da Silva, K., & Bramadat, P. (2007). Religion and multiculturalism in Canada: The challenge of religious intolerance and discrimination. Multiculturalism and Human Rights research reports, 2.‏
Shoemaker, B. J. E. (1991). Education 2000 integrated curriculum. The Phi Delta Kappan, 72(10), 793-797.‏
Smith, W.A (1935). Integration: Potentially the most significant in the history of Secondary Education. California Journal of Secondary Education.
Sunhaji, S. (2013). The Impementation of Integrated Learning in the Islamic Religious Educationto Raise The Faith Devotion of The Students of State Seniour High Schools in Purwokerto. Dewantara, 1(1).‏
Wraga, W. G. (1997). Patterns of Interdisciplinary Curriculum Organization and Professional Knowledge of the Curriculum Field. Journal of Curriculum and supervision, 12(2), 98-117.‏
دوره 17، شماره 65 - شماره پیاپی 65
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
مرداد 1401
صفحه 75-98
  • تاریخ دریافت: 06 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 اردیبهشت 1401