مسئولیت حاکمیت در تربیت برخط: فقر ابزاری و رنج تکراری!

سخن سردبیر

نویسنده

سردبیر و استادتمام گروه علوم تربیتی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

مهر هر سال فرصتی است برای مهرورزی اشخاص متعددی در ارتباط با آموزش و تربیت. یکی از این اشخاص، حکومت است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامیو سایر قوانین مربوط موظف شده است تا آموزش و پرورش همگانی و رایگان را برای ملت فراهم کند. گرچه تلاش‌های حکومت قاجار برای ایفای تعهد نسبت به آموزش چندان موفق نبود اما دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی در عمل به این تعهد، کوشش بسیار کردند. مدرسه‎سازی مبتنی بر اصول و موازین معماری آموزشی رونق یافت و جداسازی موقعیت تربیتی یکی از پدیده‎های مقبول حیات اجتماعی ایرانیان گردید. مدرسه بعنوان یکی از نمادهای تمدن جدید، با پرچم برفراشته خود، در جایگاهی مهم قرار گرفت و ورود به آن یکی از آرزوهای کودکانه میلیون‌ها خردسال ایرانی شد.
اکنون دومین مهری است که ....
 

عنوان مقاله [English]

editor - in - chief

نویسنده [English]

  • Nematollah Mousapour
hormozgan University
دوره 16، شماره 62 - شماره پیاپی 62
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
آبان 1400
صفحه 1-6
  • تاریخ دریافت: 10 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1400