طراحی و اعتباریابی میدانی الگوی اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو مقطع دکتری گروه تربیت مشاوره، واحد تهران مرکزی -دانشگاه آزاد اسلامی-تهران-ایران

2 استادیار گروه تربیت مشاوره ، واحد تهران مرکزی -دانشگاه آزاد اسلامی-تهران-ایران

3 دانشیار گروه تربیت مشاوره ، واحد تهران مرکزی -دانشگاه آزاد اسلامی تهران-ایران

4 استادیار گروه تربیت مشاوره ، واحد تهران مرکزی -دانشگاه آزاد اسلامی تهران –ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، ارائه الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی است. برای تدوین این الگو از پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شد. داده‎های مورد نیاز از متخصصان حوزه ارزشیابی با مصاحبه و پرسشنامه گردآوری گردید. در بخش کیفی و کمی با هجده نفر مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته شد و پرسشنامه محقق‌ساخته را سی نفر از متخصصان تکمیل کردند. نظرات پانصد نفر از معلمان جمع‎آوری شد. برای ‌تحلیل اطلاعات بخش کیفی از روش کدگذاری باز و برای تجزیه و تحلیل داده‎های بخش کمی از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با استفاده از مدل الکتروتکنیک AHP در نرم‌افزار expert choice استفاده شد. مشخص شد اجرای ارزشیابی دوره ابتدایی با مؤلفه‌های انسانی، سازمانی و زیرساختی ارتباط دارد. مؤلفه «انسانی» با امتیاز 2، بیشترین اهمیت را در ارتباط با اجرای الگوی ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدایی دارد و در بین 13 بُعد، امکانات با امتیاز 0.524 بالاترین وزن را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Field Validation of the Model for Implementing Evaluation of Academic Achievement at Elementary School

نویسندگان [English]

  • nafiseh beygi 1
  • hamidreza rezazade bahadoran 2
  • AliAkbar khosravi babadi 3
  • kambiz poshaneh 4
1 Curriculum Department, University of Tehran Markaz
2 azad university
3 azad university
4 azad university
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a model for evaluating the academic achievement of elementary school. Accordingly, exploratory mixed research was used for developing this model. In the qualitative and quantitative phases, semi-structured interviews were conducted with 18 individuals and 30 experts completed the researcher-made questionnaire. The opinions of 500 teachers were collected. The open coding method was used to analyze the qualitative part information and the multi-criteria decision making method was used to analyze the quantitative part data using the AHP electrotechnical model in Expert Choice software. As the finding indicated, the implementation of elementary school evaluation is related to human, organizational and infrastructural components. The human component with a score of 2 is the most important in relation to the implementation of the elementary school evaluation model. Among the 13 components, the facility had the highest weight with a score of 0.524.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • education and training
  • model of educational evaluation.  
ادیب منش، افشین (1398). پدیدارشناسی تجارب معلمان ابتدایی از اجرای کامل طرح ارزشیابی کیفی-توصیفی. پژوهش‌های تربیتی، شماره 38، صص 85-60.
تونی، مینا (1394). بررسی نگرش و تجارب معلمان در خصوص تحقق اهداف ارزشیابی توصیفی در دوره دوم ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حسینی، فهیمه السادات (1390). بررسی نگرش معلمین و والدین در خصوص کاربست ارزشیابی کیفی توصیفی در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری و سلامت روحی روانی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی پایه اول شهر تهران در سال تحصیلی 90-89. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
خصالی، آزاده، صالحی، کیوان، بهرامی، مسعود (1394). تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی-کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دوره 5، شماره 12، صص 121-152.
زمانی فرد، فاطمه، کشتی آرای، نرگس و میرشاه جعفری، سید ابراهیم (1389). تجارب معلمان ابتدایی از اهداف طرح ارزشیابی توصیفی. برنامه‌ریزی درسی دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، شماره بیست و پنجم، صص 35-52.
سبحانی‌نژاد، مهدی، سربازیان اسفندآبادی، رقیه (1397). ارزشیابی وضعیت یاددهی-یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر ید بر اساس مدل اشور و ویژگی‌های جمعیت شناختی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، سال سیزدهم، شماره 48، صص 84-63.
صالحی، کیوان، بازرگان، عباس، صادقی، ناهید و شکوهی یکتا، محسن (1394). بازنمایی ادراکات و تجارب زیستۀ معلمان از آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5 (9)، صص 99 -59.
عزیزی، نعمت‌الله، حیدری، شهریار (1391). نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره 2، صص 208-189.
فاتح نژاد، کوروش، اندیشمند، ویدا (1398). تجربه زیسته معلمان از اثربخشی ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی با رویکرد پدیدارشناسی. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره 21، جلد پنجم، صص 62-53.
قلتاش عباس، اوجی نژاد، احمد رضا، دهقان منگابادی، علیرضا (1394). آسیب‌شناسی الگوی ارزشیابی توصیفی به‌منظور ارائه الگوی مناسب در دوره ابتدایی. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال سوم، شماره 10، صص 16-7.
ملکی زاده، علی اصغر (1396). آسیب شناسی ارزشیابی کیفی-توصیفی در مدارس ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
موسی‌پور، نعمت‌الله (1396). برنامه‌ریزی آموزش متوسطه. چاپ ششم، مشهد، به نشر.
Alharbi, A. (2015). A descriptive-evaluative study of a Saudi EFL
textbook series. Journal Cogent Education, 2: 107994
http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2015.1079946.
Ball, S. (2017). Evaluating Educational Programs. Methodology of Educational Measurement and Assessment, pp 341-362.
El-Kafafi, S. (2012). Assessment: the road to quality learning, World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, Vol. 2 Iss: 2, pp.22 – 117.
English, Lyn D. (2017). Advancing Elementary and Middle School
STEM Education. Ministry of Science and Technology, DOI 10.1007/s10763-017-9802-x, pp 25-45.
Gitomer, D. H. (2009). Measurement issues and Assessment for Teaching Quality. Los
Gu. Y. & Warren. J. (2019). Descriptive evaluation: Challenges and solutions.
Jaakkola, T. Veermans, K. (2017). Exploring the effects of concreteness fading across grades in elementary school science education. Springer Science+Business Media, pp 1-23.
Kim, M. (2020). Primary school size and learninig achievement Senegal: Testing the quantity-quality trade off. Internation Journal of Educatinal Development, v (77), pp 78-92.
Kim, M., Kwon, J., Nooh, S., Joo, Y., You, H. (2018). A Survey of the Teachers Perception and the Status about the Descriptive Evaluation in Elementray School Mathematics. The Journal of Mathematical behavior, V(51), pp 118-128.
Lee, G. (2010). Holistic Assessment (HA) in Primary Schools. Report of the Primary Education Review and Implementation Committee (PERI), CPDD MOE.
Murphy, M. (2007). Teacher evaluation. Student self Oevaluation & learner performce. Dissertation Absrtact, in ternational section, vol, 2, pp.35-45.
Neuman, L. (2007). Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches, Second Edition, Allyn & Bacon.
Pavri, S. (2012). Effective Assessment of Students; Determining Responsiveness to Instruction. New Jersey Upper Saddle River, Pearson Education, Inc.
Rider. W., Foley, Leanna M., Archambault, Annie E., Hale, Hsiang-Kai Dong. (2017). Learning Outcomes in Sustainability Education Among Future Elementary School Teachers. Journal of Education for Sustainable Development 11:1 (2017): pp 33–51.
Shermis, M. D., & Di Vesta, F. (2011). Classroom Assessment in Action. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Sindelar, N. W. (2011). Assessment-powered teaching, Corwin, a Sage Company.
VanSchyndel, S.K., Eisenberg, N., Valiente, C & Spinrad, T.L (2015). Relations from temperamental approach reactivity and effortful control to academic achievement and peer relations in early elementary school. Journal of Research in Personality, pp 1-14.
Wanga, M., Dengb, X., & Dua, X. (2017). Harsh parenting and academicachievement in Chinese adolescents: Potential mediating roles of effortful control and classroom engagement. Journal of School Psychology, 5 (2). pp 1-15.
Zoch, M. (2017). A School Divided: One Elementary School’s Response to Education Policy. Anthropology & Education Quarterly, Vol. 48, Issue 1, pp. 23–41.
دوره 16، شماره 62 - شماره پیاپی 62
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
آبان 1400
صفحه 83-110
  • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 26 مهر 1400