شناسایی میزان توجه به مؤلفه‌های ادبیات پایداری در برنامه درسی دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

ادبیات پایداری و مواجهه خردمندانه با آن از جمله اهداف ساحت تربیتی و سیاسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که بر این اساس، برنامه­ریزان آموزشی با انتخاب متون مربوط به ادبیات پایداری تلاش کرده­اند زمینه­های رشد و تربیت فردی و اجتماعی را در اندیشه و رفتار کودکان ایجاد نمایند. پژوهش حاضر که با روش تحلیل محتوا و با هدف شناسایی میزان توجه به مؤلفه­های ادبیات پایداری در جامعه آماری شامل شش کتاب پایه اول تا ششم مقطع ابتدایی صورت گرفته است، نشان داد مفاهیم وطن­دوستی، طرح مفاهیم و نمادهای دینی و معرفی نمادهای ملی بیشتر از سایر مؤلفه­ها، و زنده نگه داشتن خاطرات انقلاب و دفاع مقدس، امید به آینده، دعوت به مبارزه و دعوت به اتحاد کمتر از سایر مؤلفه­ها مورد تأکید قرار گرفته­اند؛ بنابراین بر اساس اهداف مندرج در اسناد تعلیم و تربیت و ویژگی­های رفتاری کودکان ابتدایی پیشنهاد می­شود این ترکیب مورد بازنگری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of the Resistance Literature in the Elementary School Curriculum

نویسنده [English]

  • mohammad reza pashaei
Assistant Professor of Persian Language and Literature at Farhangian University ,Tehran, Iran
چکیده [English]

Resistance literature and wise confrontation with it is one of the goals of the educational and political field in the documents of fundamental transformation of education, based on which the curriculum developers seek to create children's thoughts and behavior. The present study, which was conducted by content analysis method aims to identify the level of attention to the components of sustainability literature in the statistical population, including six first to sixth grade elementary school books. Also the presentation ways for the concepts of patriotism, design of religious concepts and symbols and national symbols were investigated. Most of the other components, and keeping the memories of the revolution and the holy defense alive, hope for the future, invitation to struggle and invitation to unity are emphasized less than other components. Therefore, based on the goals stated in the education documents and the behavioral characteristics of primary children, it is suggested that this combination be revised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability Literature
  • Elementary Persian Books
  • Fundamental Transformation Document
قرآن کریم
اکبری شلدره، فریدون و اعضای تالیف (1399). فارسی اول دبستان. تهران، وزارت آموزش و پرورش.
اکبری شلدره، فریدون و اعضای تالیف (1399). فارسی سوم دبستان. تهران، وزارت آموزش و پرورش.
اکبری شلدره، فریدون و اعضای تالیف (1399). فارسی چهارم دبستان. تهران، وزارت آموزش و پرورش.
اکبری شلدره، فریدون و اعضای تالیف (1399). فارسی پنجم دبستان. تهران، وزارت آموزش و پرورش.
ایشانی، طاهره؛ حاجی حسین، منیژه (1396). نقش کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی در هویت ملی. مطالعات ملی، دوره 18، شماره 2، صص 115-131.
بصیری، محمدصادق (1388). سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی. جلد 1. کرمان، انتشارات دانشگاه شهید باهنر.
بیگ زاده، خلیل و آیت بروفرد (1399). جلوه‌های پایداری در تصویرهای نمادین کتاب‌های فارسی دورە ابتدایی. مجله ادبیات پایداری، سال دوازدهم شماره 23.صص 35-55.
حسین­زاده، زینب؛ محمودی­زاده مهرداد (1395). ادبیات پایداری در شعر مشروطه با تکیه براشعار. تهران، نتشارات مینوفر.
حمیدی، اکرم؛ علی اکبر شیخی، حسین زینی پور، عبدالوهاب سماوی (1399). ارزیابی ظرفیت کتاب‌های درسی بخوانیم دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش. مطالعات برنامه درسی ایران، سال پانزدهم، شماره 59 ،صص204 – 183.
خدادادی، فضل اله؛ سمیع زاده، رضا (1399). تحلیل ساختار ادبیّات پایداری در ژانرهای تعلیمی و مقاومت. فصلنامه ادبیات پایداری، سال 12، شماره 23، صص 84-65.
خموشی بیگدلی، صفیه؛ حسن مظاهری (1398). بررسی میزان و توجه به مؤلفه‌های زیست محیطی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال چهارم شماره 55، صص 177-200.
سراج، فرشته؛ روشن، بلقیس؛ نجفیان، آرزو؛ یوسفی­راد، فاطمه (1398). بررسی خوانایی کتاب‌های فارسی دوره ابتدایی: پایه‌های اول تا ششم. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال چهاردهم، شماره 55، زمستان. صص 140-113.
سنگری، محمدرضا (1383). ادبیات پایداری. فصلنامه شعر. شماره 39، نیمه اول زمستان.
سنگری، محمدرضا (1389). ادبیات دفاع مقدس. چاپ اول، تهران، صریر.
شــکری، غــالی، (1366 ).» ادب المقــاومــه»،ترجمــه: محمدحــسین روحــانی، بیــروت، نــشر نو، تهران.
قاسم پور مقدم، حسین و اعضای تالیف (1399). فارسی دوم دبستان. تهران، وزارت آموزش و پرورش.
قاسم پور مقدم، حسین و اعضای تالیف (1399). فارسی ششم دبستان. تهران، وزارت آموزش و پرورش.
علوی مقدم، سیدبهنام؛ افراسیابی، مهدیه (1400). مقایسه میزان حضور مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های قدیم و جدید زبان انگلیسی نظام آموزش و پرورش رسمی ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال شانزدهم، شماره 60، بهار. صص 174-147.
غنی پور، احمد؛ احمد خلیلی و محسن مهدی نیا (1391). تحلیل مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار طاهره صفار زاده، ادبیات پایداری، سال چهارم، شماره هفت، صص 139-176.
کاموربخشایش، جواد؛ دادبه، اصغر؛ بهرام گنابادی (1399). پیوستگی تاریخی- فرهنگی ادبیات دفاع مقدس با ادبیات پایداری. فصلنامه پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی. دوره 11 شماره 3. صص 190-165.
مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران (1390). تهران، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.
یوسف زاده، محمدرضا؛ شاهمرادی، مرتضی (1399). ارائه مدل برنامه درسی تربیت سیاسی بر اساس ساحت تربیت اجتماعی- سیاسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول. مسایل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی. سال پنجم. شماره 1. صص173-206.