تأثیر آموزش سایه بر مقوله تدریس از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی. آموزگار شاغل در آموزش و پرورش اصفهان

2 'گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان.ایران

3 گروه آموزشی علوم تربیتی . دانشگاه فرهنگیان اصفهان. ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان در مورد تأثیر آموزش سایه‌ای بر تدریس آن‌ها بود. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی معلمان دوره‌ی دوم ابتدایی نواحی برخوردار (1 و 2 و 3) شهر اصفهان در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 700 نفر بود. با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 248 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ محقق ساخته با 48گویه در مقیاس پنج ‌درجه‌ای لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تائید و پایایی آن از طریق تعیین ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل، نشان داد که بیشترین و کمترین تأثیر آموزش سایه به ترتیب بر بعد مسئولیت حرفه‌ای و بعد محیط کلاس بوده است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت آموزش سایه در تمامی ابعاد تدریس از دیدگاه معلمان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shadow Education and Teaching from the Viewpoint of Primary School Teachers

نویسندگان [English]

  • sedigheh Hashemi Beni 1
  • afsaneh kalbasi 2
  • sayed mahdi mirhadi 3
1 Master of Primary Education, Isfahan education teacher
2 Department of Educational Sciences. Farhangian University of Isfahan. Iran
3 Deoartment of educational sciences. Farhangian university. Isfahan.Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the views of primary school teachers in Isfahan about the effects of shadow education on their teaching. To this aim, survey method was employed and statistical population included all second grade elementary school teachers in districts (1, 2 and 3) of Isfahan in the academic year of 2009-2010 including 700 individuals. From this population, 248 people were selected by stratified proportional sampling method and using Krejcie Morgan table. The research instrument was a researcher-made questionnaire with 48 items on a five-point Likert scale. The content validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was calculated by determining the Cronbach's alpha coefficient of 0.87. The findings from data analysis using independent t-test showed that the maximum and minimum effects of shadow education was on professional responsibility and classroom environment, respectively. The results also revealed the positive effects of shadow education in all aspects of teaching from the perspective of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shadow education
  • Danielson Teaching Evaluation Framework
  • elementary school teachers
دوره 16، شماره 62 - شماره پیاپی 62
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
آبان 1400
صفحه 111-142
  • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 05 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 25 مهر 1400