طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی ارتقای مهارت‌های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مقاله حاضر به طراحی الگوی مطلوب ارتقای مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان دوره ابتدایی پرداخته است. روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. شرکت­کنندگان را 15 نفر از صاحب‌نظران آموزش ابتدایی تشکیل می‌دهند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود، برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل محتوای کیفی از نوع تفسیری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان ابتدایی، در قالب سه زمینه کلی دانش، نگرش و توانش، و توسط چهار عنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی انجام می‌گیرد. بر این اساس، دانش، نگرش و توانش در یک ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند و همچنین عناصر اشاره شده برنامه درسی مهارت‌های زندگی در یک ارتباط چرخه‌ای قرار دارند که از هدف شروع شده و به ارزشیابی ختم می‌شوند و نتایج حاصل از ارزشیابی به صورت بازخورد به تدوین و بازنگری اهداف می‌انجامد. همچنین الگوی طراحی شده نشان می‌دهد که دوره ابتدایی، دوره پایه‌ریزی ساختار -شخصیتی، شکل گیری رشد عقلانی، اجتماعی و عاطفی و شخصیت آدمی و توسعه مهارت‌های بنیادی و حرکتی است، بنابراین لازم است به برنامه درسی مهارت‌های زندگی، ابعاد دانش، نگرش و مهارت به موازات هم و به طور یکسان مورد توجه قرار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an optimal curriculum model for improving the life skills of elementary school students

نویسندگان [English]

  • مرزبان adibmanesh 1
  • amene sadr 2
1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
2 farhangian university
چکیده [English]

The present study seeks to design an optimal model for improving the life skills of elementary school students. This research was qualitative and phenomenological regarding the method. The participants in the present study were experts in the field of primary education, who were selected through purposive sampling. The interviews were conducted with 15 people until theoretical saturation was obtained in the data. The instrument used in the research was s semi-structured interview and data analysis was performed using qualitative content analysis of interpretive type. The findings indicated that life skills training to elementary students is done in the form of three general areas of knowledge, attitude and skills, and by four elements of purpose, content, method and evaluation. In addition, the findings showed that knowledge, attitude and ability have mutual relationships with each other. It was also mentioned that the elements of life skills curriculum are in a cyclical relationship that starts from the goal and ends with the content and then with the method and finally with the evaluation and the results. The result of the evaluation in the form of feedback leads to the formulation and revision of goals. Overall, the research findings showed that in teaching life skills to elementary school students. The designed model also indicated that the elementary school stage is the period of developing foundation for personality-structure, and formation of intellectual, social and emotional development and human personality and development of basic and motor skills, so it is necessary to curriculum life skills, knowledge dimensions, attitude and skills should be considered in parallel and equally.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • elementary school
  • life skills
  • student
  • model
احدی، محمود؛ مظاهری، حسن (1391) پژوهشی با عنوان"اعتبار بخشی راهنمای برنامه درسی آموزش آداب و مهارت‌های زندگی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 14 (11)،190-165.
ادیب، یوسف (1389). الگوی بهینه برنامه درسی مهارت‌های زندگی برای دوره ابتدایی، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 6 (2): 5-36.
ادیب منش، مرزبان (1400). بررسی وضعیت مهارت‌های زندگی دانش­­آموزان در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و مدیران شهر کرمانشاه، فصلنامه پویش در علوم انسانی، 75،24-57.
 بندک، موسی. (1393). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی آموزش مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
براهویی، بهزاد؛ عارفی، محبوبه و محمدی چابکی، رضا (1395)، مهارت‌های زندگی در برنامه درسی مقطع دبستان: ضرورت و بایست‌ها، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم.
جوادی پور، محمد؛ عزیزی، پروین؛ و نورورزاده، رضا (1393). میزان تحقق اهداف مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی، پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 21 (4): 128-113.
شریعتمداری، علی (1390). اصول و مبانی تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.
عرب گل، فریبا؛ محمودی، جواد، حکیم شوشتری، میترا (1384). اثر برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر عملکرد دانش‌آموزان سال چهارم دبستان، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 7 (3)،58-50.
روشنی، طاهره (1395). بررسی روانشناسی مدیریت نوین آموزشی " آموزش مهارت‌های زندگی" مدارس ابتدایی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 94-88.
خدارحمی، مریم؛ ملکی، حسن (1394). بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 10 (39)، 182-155.
Alberty R M, Kapp CA, Croenewald CJ. (2014). Patterns of empowerment in individualas through the course of a life skills program . Journal of Studies the Education of Adults, 2:20-780
Buhler A,Schroder E, Rainer K. (2018). The role life skills promotion in substance abuse prevention: amediation analysis. Published by oxford Journal University Press:4:621-32.
Billie, K; Hooper, D. R; Ginter, E. J. (2017). Life skills adolescents, and career choices. Journal of Mental Health Coundeling, 20 (3) 272.282.
Gilak, M. (2017). Life skills training. Journal of Peivand, 25 (318): 36-42.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Ed. ). California: Sage publications.
Goudas M, Dermitzaki I, leondari A, Danish S, (2016), The effectivenees of teaching a life skills program in a physical education contex, European Journal of Psychology of Education,4:429-438.
Orkin, Wendia. (2016). Improving student Life Skills. Through classroomintervention and intergration, ERICNO: Ed 432093.
Schneider P, Zimman WF. (2018). Need assessment about life skill training programs in Germanian, Journal school psycho, 4:281-294
Seevers, R., & Jones- Blank. M. (2008). The effects of social skills training on social skill development and on student behavior. Education Journal, 9. 1-19
دوره 16، شماره 62 - شماره پیاپی 62
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
آبان 1400
صفحه 223-256
  • تاریخ دریافت: 26 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1400