بررسی تطبیقی برنامه درسی زبان‌آموزی دوره ابتدایی کشور فنلاند و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی. دانشگاه ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران . ایران

2 گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی برنامه درسی زبان‌آموزی دوره ابتدایی کشور فنلاند و مقایسه آن با کشور ایران بود. نوع پژوهش، کیفی که از دو روش تحلیل تطبیقی اسنادی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. در بخش تطبیقی از روش پیشنهادی برودی استفاده شد و در بخش پدیدارشناسی نیز با 20 نفر از صاحب‌نظران و معلمان حوزه زبان‌آموزی در دوره ابتدایی برای پاسخگویی به چالش‌های این برنامه درسی مصاحبه به عمل آمد. داده‌ها به‌صورت استقرایی تحلیل شد. نتایج نشان داد مهم‌ترین اهداف کشور فنلاند در برنامه درسی زبان‌آموزی توسعه سواد خواندن، تقویت مهارت‌های یادگیری و تعامل بود. دستاوردهای برنامه درسی فنلاند برای ایران عبارت‌اند از: تأکید بر اصل رویکرد ارتباطی در گزینش محتوا، توجه به نگارش و اصول نوشتن در قالب دیجیتال و در نظر گرفتن عناصر فرازبانی مثل آهنگ و بهره‌گیری از موسیقی در اجرا برنامه درسی زبان‏آموزی است. چالش‌هایی در فعالیت‌های یادگیری، محتوا، فنون یاددهی و یادگیری، شرایط مدرسه و معلم در برنامه درسی زبان‌آموزی ایران وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Language Learning Curriculum in Elementary Schools of Iran and Finland

نویسندگان [English]

 • esmai azimi 2
 • Mahmoud Mehrmohammadi 3
1 Educational Science. University of Literature and Humanities. Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University. Tehran . Iran
2 Department of Educational Sciences. Faculty of Humanities. Tarbiat Modares University
3 prof. in Curriculum Development; University of Tarbiat Modarres
چکیده [English]

The present study aimed to explore different aspects of the Finnish national core curriculum of basic education regarding language learning and to compare it with Iranian national curriculum of basic education. To collect the data, the authors analyzed the documents of the national curriculum of the both countries. The semi-structured interviews were also used to collect the data related to the challenges of the implications of the Finnish curriculum lessons in the education system of Iran. In the comparative section, the research followed the procedure proposed by Brody to analyze the documents. In the phenomenology section, the data collected from interviews with 20 teachers and stakeholders, were analyzed inductively. The obtained results showed that the main objectives of the Finnish curriculum in developing the reading skills were emphasizing on learning to learn .The main suggestions for Iranian curriculum include considering the communicational approach in selecting the teaching content, game-based learning activities, using different types of media and tools in education, considering the different elements beyond the language learning such as harmony, and taking advantage from music in the learning process of language. Different challenges in implementing Finnish lessons in Iran’s education system were recognized including: learning activities, teaching and learning strategies

کلیدواژه‌ها [English]

 • language learning
 • curriculum
 • basic education
 • comparative study
 • Finland
آذرشب، معصومه؛ میرمرادی، عیسی (۱۳۹۴). بررسی راه‌های تقویت و گسترش تفکر خلاق در کودکان دبستانی با محوریت زبان‌آموزی، اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه، به‌صورت الکترونیکی. انجمن پایش.
افشاری، علی؛ صادقی، ناهید و هناره، رضا (1395). تأثیر بازخورد به زبان بومی و رسمی بر پیشبرد خواندن و نوشتن دانش‌آموزان دوزبانه. نشریه علمی- پژوهشی آموزش و ارزشیابی. 9 (24)، 126-111.
آقازاده، احمد.(1395). آموزش و پرورش تطبیقی، انتشارات، سمت، تهران.
      اقدام پژوهی از منظر فلسفه انتقادی و تفسیری. فصلنامه تاملات فلسفی، دانشگاه زنجان. 6(16) 146-121.
   انتشارات تیک.
باقری، نیوشا؛ عباسی، عفت و گرامی پور، مسعود (1395). تأثیر فعالیت‌های زبان‌آموزی بر رشد گفتاری کودکان 6-5 ساله در مراکز پیش‌دبستانی خصوصی شهرستان لنگرود، فصلنامه خانواده و پژوهش.7 (31) 86-67.
بنی عامریان، مریم؛ جوادی پور، محمد؛ حکیم زاده، رضوان؛ درانی، کمال (1396). مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و
تیموتی واکر (1398). فرهنگ آموزشی فنلاند، ترجمه ابوالفضل بختیاری، حسن رحیمی و سیدحسین رضوی خوسفی.
      حرفه ای با تاکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران. فصلنامه
خراشادی زاده، فاطمه؛ کریمی، حسین (1396). مقایسه تطبیقی نحوه اجرای استراتژی نظام مند بودن در برنامه درسی کارشناسی پرستاری کشورهای امریکا، کانادا و استرالیا و ارائه راهکارهای پیشنهادی در برنامه درسی پرستاری ایران. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد.12(2)12-2.
   دیدگاه‏های لیبرال و جامعه گرا. پژوهشنامه تعلیم و تربیت.3(12).108-91.
زندی، بهمن. (1390). روش تدریس زبان فارسی (در دوره دبستان). تهران: سمت.
زندی، بهمن. (1393). زبان‏آموزی. تهران: سمت.
سلسبیلی، نادر. (1398). ارزشیابی برنامه درسی فارسی دوره اول ابتدایی در سطح برنامه درسی اجراشده. مطالعات برنامه درسی.14(55).141-176.
سنگری، محمدرضا؛ ذوالفقاری، حسن. (1392). راهنمای معلم فارسی سوم ابتدایی، تهران: انتشارات اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی.
عربی جونقانی، احمد؛ سلطانی، اصغر؛ اسمی، کرامت. (1396). تعیین ویژگی‌های الگوی مطلوب برنامه درسی زبان‏آموزی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان. مطالعات برنامه درسی.12(44)، 81-108.
قادری دوست، الهام و دانای طوسی، مریم (1389). مطالعه اهداف و مؤلفه‌های آموزش مهارت‌های زبانی (خواندن، نوشتن، گوش دادن و سخت گفتن) در برنامه درسی زبان فارسی دوره متوسطه ایران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. 5(35)23-6.
قاسم پور مقدم، حسین، زندی، بهمن و بخشش، مریم (1387). بررسی مقایسه‌ای برنامه درسی آموزش زبان ملی ایران و آمریکا در دوره ابتدایی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی. 2(8)22-1.
کریمى، عبدالعظیم؛ بخشعلى زاده، شهرناز؛ کبیرى، مسعود (1391). نتایج تیمز و پرلز و مقایسه آن با عملکرد دانش‌آموزان ایران در دوره‌های قبل. وزارت آموزش و پرورش. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشى.
کشاورز، سوسن؛ احمدی، علی، مهرمحمدی؛ محمود؛ قائدی، یحیی.(1395). تحلیل تطبیقی بنیادهای معرفت شناختی
مجدفر، مرتضی، نقی‌زاده، محرم و قاسم‌پورمقدم، حسین (1397). فهم پرلز (PIRLS)، تهران: موسسه مدارس یادگیرنده مرآت
مجلل چوبقلو، محمدعلی و تمجید تاش، الهام. (1391). تحلیل محتوای کتاب فارسی (بخوانیم و بنویسیم) پایه اول مقطع ابتدایی از بعد زبان‌آموزی در مناطق دوزبانه، همایش زبان مادری، مجال‌ها و چالش‌ها، گرگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.
      مطالعات برنامه درسی.12(45)174-143.
میرزایی، خلیل (1394). پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی. انتشارات جامعه شناسان. تهران
ناظمی، امیر (1397). سیاست‌های زبان در جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادهای سیاستی در خصوص زبان و زبان‌آموزی. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 8(26)،50-41.
وفایی فر، گلاویژ؛ قاسم پور مقدّم، حسین؛ پیری، موسی. (1393). نیازسنجی برنامه درسی زبان‌آموزی دانش‌آموزان پیش‌دبستانی مناطق دوزبانه، بر اساس مدل کلاین. مطالعات برنامه درسی.9(35).39-62.
یاری‏قلی، بهبود، ضرغامی، سعید؛ قائدی، یحیی، نقیب زاده، میرعبدالحسین (1391). تحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیتی:
Adaikalam, F. Juvonen, S. Marjanen, P. (2018) perspectives of earlychildhood education in india and finland.published Dissertation Laurea University of Applied Sciences finland.
Bialystok, E. & Viswanathan, M. (2009). Components of executive control word repetition by bilingual and monolingual children. Developmental Psychology, 66, 262-683.
Bunăiaşu, C. M. (2014). Strategic directions regarding trainers’ instruction in the field of European curriculum’s planning and implementation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1121 – 1126.
Bereday, G. Z. F. (١٩٦٤). Comparative method in education. New York: Holt, Rinehart & Winston
Bereday, G. Z. F. Masui, S. (1973). American Education through Japanese Eyes, Honolulu: The University Press of Hawaii, Preface.
Common European Framework of Reference for Languages (2007). Learning, teaching and assessment. Retrieved December 3rd, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
Creswel, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches (2nd ed). London: Sage
Cristina Pop, M-C (2015).Course Material Design Using the New Technologies in Language for Specific Purposes Teaching and Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 182, 325 – 330.
Erika, H. G. (2011). Formalism or Functionalism Evidence from the Study of Language Development. Functionalism and Formalism in Linguistics, Case Studies. Studies in Language Companion Series- SLCS. 42, 317- 340.
Eysenck, M. E. & Keane, M, (2005). Cognitive psychology: A student’s handbook (5th ed).Psychology Press.
Francisco, Dorcas (2007). Understanding teacher s’ beliefs and practices toward bilingual education in a multilingual society: a Mozambican case study. Ph.D. Dissertation, University of Washington.
Gillham. B. (2000). The Research Interview. London. Rautledge.
Halliday, M. A. K. Jonathan J. Webster (2006), The Language of Early Child, vol.4 (collected works of M. A. K. Halliday). Britain: Continuum International Publishing Group.
Iserhienrhien, I. (2019). Picture cards and picture handbook for learning English as a second language in day-care. Ppublished Dissertation Laurea University of Applied Sciences
Kantelinen, R. Meaney, E. Pogosian, V(2008). Seminar papers on early foreign language education. University of joensuu bulletins of the faculty of education.
Keeley, P. (2005). Science curriculum topic study. Corwin press.
Korhonen, T. Lavonen, J. Kukkonen, M. Sormunen, K. & Juuti, K. (2014). The innovative school as an environment for the design of educational innovations. In H. Niemi, J. Multisilta, L. Lipponen, & M. Vivitsou (Eds.), Finnish Innovations and Technologies in Schools (pp. 99–113). Rotterdam: Sense Publishers.
Kivijärvi, T. (2017). Vieras- ja monikielisen lapsen ja perheen tukeminen. Teoksessa Hujala, E. & Turja, L. (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus 120, 250-262.
Kuipers, J & Thierry, G. (2015). Bilingualism and increased attention to speech: Evidence from event-related potentials. Journal: Brain and Language, 149, 27–32
Lee, H. & Kim, K. (2011). Can speaking more languages enhance your creativity? Relationship between bilingualism and creative potential among Korean American students with multicultural link. Journal: Personality and Individual Differences 50 (8), 1186–1190.
Leveelahti, P & Aleksandra, P (2018).Let’s Speak Music! Pathways from the European Music Portfolio – A Creative Way into Languages (2009-2012) to Finnish early childhood education. Published Dissertation Laurea University
Lukin, A. (2012). The Development of Language: Functional Properties on Species and Individuals. Britain: Continuum International Publishing Group.
National Core Curriculum. (2004). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen [Core curriculum for basic education]. Helsinki: National Board of Education.
National Core Curriculum. (2014). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen [Core curriculum for basic education]. Helsinki: National Board of Education
Niemi, H., Toom, A., & Kallioniemi, A. (2012). Miracle of education: The principles and practices of teaching and learning in Finnish schools. In Miracle of Education: The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools (Vol. 9789460918). https://doi.org/10.1007/978-94-6091-811-7
Poepse, T & Weiss, D. (2016). The influence of bilingualism on statistical word learning. Journal: Cognition, 15(25) 9–19
Pietarinen, J. Pyhältö, K. & Soini, T. (2016). Large-scale curriculum reform in Finland–exploring the interrelation between implementation strategy, the function of the reform, and curriculum coherence. The Curriculum Journal, 28(1), 22–40. https://doi.org/10.1080/09585176.2016.1179205
Rhodes, B.Mishler, C. Corbett, R. Andreu, L. Torrent, S. (2015). The effects of bilingualism on conflict monitoring, cognitive control, and garden-path recovery. Journal of Cognition, 150, 213–231
Richards, J.C. (2001).Curriculum development in language teaching. Cambridge University Press, 13-14.
 Seale, C. (1999). The Quality of Qualitative Research, London, Sage.
Sevinç, m. & Önkol, F. (2009). Language processing skills of 5-6 years old Turkish children attending monolingual and bilingual preschool education. Procedia Social and Behavioral Sciences
Skutnabb-Kangas, T. Phillipson, R. Panda, M. & Mohanty, A. (2009). Multilingual education concepts, goals, needs and expense: English for all or achieving justice? In T. Skutnabb-Kangas, R. Phillipson, A. Mojanti, & M. Panda (Eds.), Social justice through multilingual education Bristol: Multilingual Matters, 320–344.
Slavin, R.E. Madden. N. Calderon, M. Chamberlain, A. Hennessy, M. (2010). Reading and Language Outcomes of a Five-Year Randomized Evaluation of Transitional Bilingual Education, Best Evidence Encyclopedia, Center for Data-Driven Reform in Education (CDDRE).
Suominen, V (2019). An activity pack to support the second language acquisition of English for a bilingual preschool group in the Y.E.S. daycare centre. Published Dissertation Laurea University
Syahrial, A. (2013). Communication Strategies Used by Young Learners in a Bilingual Classroom. THESIS Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Sarjana Pendidikan. English Department Faculty of Language and Literature Satyr Wacana Christian University Salagita.
Trang Dao, T. (2019). Child Language Acquisition and Bilingualism: Some of the best practices. Published Dissertation Laurea University of Applied Sciences Degree Programme in Social Services
Williams, J. D. & Snipper, G. C. (2000). Literacy and bilingualism; longman.
Willis, J. W. (2007), Foundations of Qualitative Research, London, Sage.
Wojniak.J.(2018), George Z. F. Bereday (Zygmunt Fijałkowski) and his comparative method in educational research. Pedagogical University of Krakow, Podchorążych 2, 30-84
Olsen, W.K.(2010).Realist Methodology:A Review,in Realist Methodology, Volume 1, ed.London:Sage.
Zilliacus,H. Holm, H & Sahlström, F. (2017) Taking steps towards institutionalising multicultural education – The national curriculum of Finland, Multicultural Education Review, 9:4, 231-248.
دوره 16، شماره 62 - شماره پیاپی 62
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
آبان 1400
صفحه 7-46
 • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 25 مهر 1400