منابع و چکیده های انگلیسی

مطالب عمومی


عنوان مقاله [English]

Extended Abstracts and references in english

دوره 16، شماره 61 - شماره پیاپی 61
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
شهریور 1400
صفحه 208-250
  • تاریخ دریافت: 01 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 18 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1400