نقش عوامل جمعیت شناختی در استفاده دانش‌آموزان متوسطه از فناوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 سازمان سمت، تهران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر

4 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد خرم آباد

5 سازمان آموزش و پرورش کردستان

چکیده

مقاله حاضر با هدف تعیین نقش عوامل جمعیت‌شناختی در استفاده از فناوری با روش علی-مقایسه ای و مشارکت 300 دانش‌آموز متوسطه اول شهرستان سنندج  انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های  جایگاه اجتماعی-اقتصادی و آشنایی با فناوری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دانش‌آموزان دختر و پسر در متغیرهای اولین سن استفاده، مدت زمان استفاده از اینترنت در روزهای تحصیلی هفته و مدت زمان استفاده آموزشی از ابزارهای دیجیتال و در میان پایه‌های تحصیلی در اولین سن استفاده و مدت زمان استفاده آموزشی از ابزارهای دیجیتال تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین، بین دانش‌آموزان مدارس خاص و عادی در متغیرهای اولین سن استفاده و مدت زمان استفاده از اینترنت در روزهای تحصیلی هفته خارج از مدرسه و بین طبقات اجتماعی-اقتصادی در متغیرهای اولین سن استفاده، مدت زمان استفاده از اینترنت در روزهای تحصیلی هفته خارج از مدرسه، مدت زمان استفاده آموزشی و عمومی از ابزارهای دیجیتال در مدرسه و خارج مدرسه تفاوت معناداری مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Demographic Factors on the Use of ICT by High School Students

نویسندگان [English]

 • Ali Nouri 1
 • Taleb Zandi 2
 • Hedayatollah Etemadizadeh 3
 • Razyeh Jalili 4
 • Saber Mansouri 5
1 Department of Educational Science, Faculty of Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
2 SAMT Organization, Tehran
3 Curriculum Studies, Malayer University
4 Department of Education, Azad University of Khoramabad
5 Education district of Snnandej
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the role of demographic factors in the use of ICT among high school students. The research design was causal-comparative and 300 high school students from Sanandaj participated in this study. In order to collect the research data, Socio-economic Status and ICT Familiarity questionnaires were administered. The results showed that there is a significant difference between male and female students in the variables of first age using ICT, the length of time using Internet during academic days, and the length of time using the digital devices for academic purposes. In addition, there was a significant difference between the academic grades in the variables of first age using ICT and the length of time using the digital devices for academic purposes. Also there was a significant difference between the students of specific and normal schools in the variables of the first age using ICT and the length of time using Internet at out of the school during academic days and between socio-economic classes in the variables of the first age using ICT, the length of time using Internet at out of school during academic days, and the length of time using digital devices for both academic and general purposes at school and out of school according to socio-economic status.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Use of ICT
 • Academic Use of ICT
 • General Use of ICT
 • Demographic Factors
 • Digital Divide
اسلامی، ایوب، محمودی، احمد.، خبیری، محمد. و نجفیان رضوی، سیدمهدی. (1392). تعیین وضعیت اجتماعی اقتصادی در انگیزه مشارکت شهروندان به ورزشهای همگانی تفریحی. فصلنامه پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3)، 104-89.
خالقی­نژاد، سیدعلی. (1398). ویژگی‌ها و کاربردهای آزمون پیزا و مقایسه آن با آزمون‌های تیمز و پرلز. گزارش مروری، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
قدرت­نما، اکبر.، حیدرنژاد، صدیقه، داوودی، ایران. (1392). رابطه بین وضعیت اجتماعی اقتصادی و میزان فعالیت فیزیکی دانشجویان دانشگاه شهید چمران. نشریه مدیریت ورزشی، 5 (16)، 20- 5.
کبیری، مسعود. (1394). برنامه بین­المللی سنجش دانش­آموزان (پیزا). دانشنامه ایرانی برنامه درسی: انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
Adepoju, O.E. (2017). Demographic factors affecting ICT utilization by undergraduate students in Nigeria. International Journal of Library and Information Science Studies Vol.3.(2), 20-33.
Alexander, M.A. (2008). Ethic-Identity intensity as a moderator of the technology acceptance model and its antecedents. Doctoral Dissertation, Iowa State University. (UMI No. AAT 3307103).
European Commission (2016). Study on the role and potential of ICT and OER to open up access to learning and to promote social inclusion and better outcomes in education. Luxembourg: Publications Office of the European Commission.
Flores, R., Inan, F., & Lin, Z. (2013). How do the different types of computer use affect math achievement? Journal of Computers in Math and Science Teaching, 32(1), 67-87.
Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T. & Gebhardt, E. (2014). Preparing for Life in a Digital Age: The IEA International Computer and Information Literacy Study International Report. Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.
Friemel, T.N.(2014). The digital divide has grown old: Determinants of a digital divide among seniors. New Media Soc., 18(2), 313-331.
Guzeller, C. O. and Akin A. (2014) Relationship between ICT variables and math achievement based on PISA 2006 database: international evidence. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13, 184-192.
Kozma, R.B. (2008).Comparative analysis of policies for ICT in education. In J. Voogt, & G. Knezek (Eds.), International handbook of information technology in primary and secondary education. New York: Springer.
Law, N., Pelgrum, W., & Plomp, T. (2008). Pedagogy and ICT use in schools around the world:Findings from the IEA SITES 2006 study. Hong Kong SAR: Comparative Education Research Centre/Springer, University of Hong Kong.
Lissitsa, S. & Chachashvili-Bolotin, S. (2015). Does the wind of change blow in late adulthood? Adoption of ICT by senior citizens during the past decade. Poetics. Poetics, 52, 44-63.
Liu, X., Toki, E.I. & Pange, J. (2014). The use of ICT in preschool education in Greece and China: A comparative study. Social and Behavioral Sciences 112, 1167-1176.
Luu, K. & Freeman, J.G. (2010). An analysis of the relationship between information and communication technology (ICT) and scientific literacy in Canada and Australia. Computers and Education, 56, 1072-1082.
Marwan, A. & Sweeney, T. (2010). Teachers’ perceptions of educational technology integration in an Indonesian polytechnic. Asia Pacific Journal of Education, 30 (4), 463–476.
Mossberger, K., Tolbert, C. & Stansbury, M. (2003). Virtual inequality: Beyond the digital divide. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
Mubarak, F., Suomi, R. and Kantola, S.-P. (2020). Confirming the links between socio-economic variables and digitalization worldwide: the unsettled debate on digital divide. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 18(3), 415-430.
Notten, N. & Kraaykamp, G. (2009). Home media and science performance: A cross-national study. Educational Research and Evaluation, 15, 367-384.
Olatokun, W.W. (2009). Analyzing socio-demographic differences in access and use of ICTs in Nigeria using the capability approach. Issues in Informing Science and Information Technology, 6, 479-496.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2011). PISA 2009 Results: Students on Line: Digital Technologies and Performance (Volume VI). Paris: OECD Publishing.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2016). PISA in Focus 64 - Are there differences in how advantaged and disadvantaged students use the Internet? Paris: OECD Publishing.
Rodrigues, J., Margarida, Maria, Federico, B. (2017). Digital technologies and learning outcomes of students from low socio-economic background: An Analysis of PISA 2015. Publications Office of the European Union.
Sari, A. (2014). Influence of ICT applications on learning process in higher education. Social and Behavioral Sciences, 116 (2014) 4939 – 4945.
Scheerder, A., van Deursen, A. & van Dijk, J. (2017). Determinants of Internet skills, uses and outcomes. A systematic review of the second- and third-level digital divide. Telematics and Informatics, 34, 1607-1624.
Spiezia, V. (2010). Does computer use increase educational achievements? Student-level evidence from PISA. OECD Journal: Economic Studies, OECD Publishing, 2010(1), 1-22. Retrieve from https://ideas.repec.org/a/oec/ecokac/5km33scwlvkf.html.
Tuncer, M., Dogan, Y., & Tanas, R. (2013). Investigation of vocational high-school students' computer anxiety. Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(4), 90-05.
Vanderlinde, R., Aesaert, K., & Braak, J. (2014). Institutionalised ICT use in primary education: a multilevel analysis. Computers and Education, 72, 1-10.
Wells, J. & Lewis, L. (2006). Internet access in U.S. public schools and classrooms: 1994–2005 (NCES 2007-020). U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics.
Yalman, M. & Tunga, M.A. (2014). Examining the attitudes of students from state and foundation universities in Turkey towards the computer and www (World Wide Web). Education and Science, 39(137), 222-233.
Yaman, I. (2015). Digital divide within the context of language and foreign language teaching. Social and Behavioral Sciences, 176, 766 – 771.
Yu, R.P., Ellison, N.B., McCammon, R.J, Langa, K.M. (2016). Mapping the two levels of digital divide: Internet access and social network site adoption among older adults in the USA. Information, Communication & Society, 19(10), 1445-1464.
Zhang, D., & Liu, L. (2016). How Does ICT Use Influence Students’ Achievements in Math and Science Over Time? Evidence from PISA 2000 to 2012. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(9), 2431-2449.
دوره 16، شماره 61 - شماره پیاپی 61
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره متوسطه
شهریور 1400
صفحه 93-128
 • تاریخ دریافت: 29 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 02 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400