طراحی الگوی مفهومی برنامه‌ درسی تلفیقی استم (علوم، فناوری، مهندسی، ریاضی) در دوره ابتدایی کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه درسی مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید رجایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،لویزان،تهران

4 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران ; ایران

5 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقاله حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی آموزش استم تلفیقی در دوره ابتدایی کشور ایران انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله تحلیل محتوای کیفی است. جامعه پژوهش شامل کلیه پژوهشهای موجود در پایگاههای اطلاعاتی از جمله پروکوئست، اسپرینگر، ساینسدایرکت، گوگل اسکالر، سیج و اریک از سال 2000 تاکنون و اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت ایران بود. نمونهبرداری از هر دو منبع به روش هدفمند انجام شده در بخش پژوهش‌ها، 46 مقاله و رساله و در بخش اسناد، سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اهداف و راهنمای برنامههای درسی علوم و ریاضی به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. منطق طراحی برنامههای درسی استم تلفیقی در دوره ابتدایی با در نظر گرفتن کانون‌های تمرکز رویکرد آموزشی تلفیقی استم بر اساس مبانی نظری و تحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد طراحی و اجرای برنامههای درسی تلفیقی استم استنتاج گردید. سپس الگوی مفهومی بر اساس مدل اکر و منطق برنامههای درسی تلفیقی استم ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model for the Integrated STEM Curriculum (Science, Technology, Engineering, Mathematics) in Primary Schools of Iran

نویسندگان [English]

 • maryam rezaei 1
 • mohamad reza emam jomeh 2
 • Gholamali Ahmady 3
 • alireza assareh 4
 • zahra niknam 5
1 PhD candidate of curriculum studies
2 assistant professor teacher training shahid rajaee university
3 Associate Professor ،Shahid Rajaei university, lavizan,Tehran
4 Associate Professor of humanities faculty. shahid rajaee university, tehran-iran
5 associate professor kharazmi university
چکیده [English]

This study aims to design a conceptual model for the integrated STEM education in Primary Schools of Iran. The qualitative content analysis was used to investigate all the related researches in the databases from 2000, including ProQuest, Springer, Science Direct, Google Scholar, Sage and Eric, as well as, the upstream documents of the Iranian education system. 46 selected sources and the documents of the fundamental transformation of Iran's education, Iran 20-year vision plan, Science and Mathematics Curriculum Objectives and Guidelines were selected through purposive sampling method. The logic of designing the Integrated STEM Curriculum in primary schools was inferred through focusing on the theoretical principles of the Integrated STEM education approaches and analysis of related researches. Finally, a conceptual model based on Acker model and the logic of integrated curricula was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Curriculum Model Design
 • Integrated STEM Curriculum
 • Qualitative Content Analysis
 • Primary Schools
احمدی، پروین (1390). طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی رویکرد بین­رشته­ای در برنامه­های درسی تلفیقی. تهران: نشر آییژ
ایرندگانی، سعید. (1394). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم تجربی دوره اول ابتدایی بر اساس توجه به مهارت‌های فرآیندی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار.
خنیفر، حسین. (1397). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی رویکردی نو ­وکاربردی.تهران: انتشارات نگاه دانش.
عمویی اسرمی، احسان. (1394). بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی از منظر مهارت‌های کاوشگری و فرایندی، سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، قم.
غیاث آبادی فراهانی، اکرم. (1393). مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دروس تلفیقی و مجزا از هم علوم و ریاضی در شهرستان تفرش. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ولی زاده، فاطمه. (1393). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی با توجه به مهارت‌های سواد علمی فناورانه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مهرمحمدی، محمود. ( 1397). مفهوم شناسی تلفیق در برنامه­ریزی درسی، دانشنامه ایرانی برنامه درسی.
Corbett, K, S. (2012). THE Engineering Design Process as a Model for STEM.PHD Thesis curriculum design college of engineering and science Louisiana tech university. UMI Number: 3515928
Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. The Technology and Engineering Teacher, 70 (1), 30-35.
Carter, V.R. (2013). Defining Characteristics of an Integrated STEM Curriculum in K-12 Education. Theses and Dissertations. 819
Dugger, W. (2010, December). Evolution of STEM in the United States.Paper presented at the 6th Biennial International Conference on Technology Education Research, Griffith, Australia. Retrieved from
Daugherty, J.L. (2009). Engineering Professional Development Design for Secondary School Teachers: A Multiple Case Study. Journal of Technology
Darling-Hammond,L. (2010).Steady Work:Finland Builds a Strong Teaching and­ Learning System.RethinkingSchools, 24 (4). Retrieved from http://www.nea.org/home/40991.htm
Ejiwale, J. (2013). Barriers to successful implementation of STEM education. Journal of Education and Learning. Vol.7 (2) pp. 63-74.
Eltz,J. (2016).Analayzing the Attributes of Indiana”s STEM Schools. PHD Thesis INDIANA STATE UNIVERSITY. ProQuest Number:10193758
Gardner, M. (2017). Beyond the Acronym: Preparing Preservice Teachers for Integrated STEM Education, Ph.D. Colgate University.
Hettinger, Jill K. (2014). Finding Success in Elementary Science Across Socioeconomic Boundaries. Boise State University.
Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, A. (2014). STEM integration in K-12 education: status, prospects, and an agenda for research. Washington: National Academies Press
Hanover Research. (2011). K-12 STEM education overview. Washington, DC: Author. Retrieved from 12-STEM Education-Overview-Membership.pdf
Hester, K., Cunningham, C, M. (2007). Engineering is elementary Anengineering and technology curriculum for children. American Society for Engineering Education.
Harlen, W. (editor) and a group of writers (2015). working with Big Ideas of Sience Education. Global Network of Science Academies (IAP) Science Education Programme: Trieste, Italy ISBN: 9788894078466
Kubat, U. (2018). The integration of STEM into science classes. World Journal on Educational Technology: Current Issues. 10 (3), 165-173.
Kmicikewycz,A (2018).STEM Teaching-No Experience Needed.
Laboy-Rush, D. 2010. Integrated STEM education through project based learning. www. Learning.com/stem/ whitepaper/integrated-STEM-through Project-Based-Learning.
Mahoney, M. (2010). Students' attitudes toward STEM: Development of an instrument for high school STEM-based programs. Journal of Technology Studies, 36 (1), 24-34.
Masoni, G. (2015). Promoting STEM Integration, Interest and Identity Among Elementary School Students. University of Southern California. PHD Thesis
Metcalf, H. (2010). Stuck in the pipeline: A critical review of STEM workforce literature. Inter Actions: UCLA Journal of Education and Information Studies, 6 (2), 1-20.
McClure, E. R., Guernsey, L., Clements, D. H., Bales, S. N., Nichols, J., Kendall-Taylor, N., & Levine, M. H. (2017). STEM starts early: Grounding science, technology, engineering, and math education in early childhood. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
Morgan, P. L., Farkas, G., Hillemeier, M. M., & Maczuga, S. (2016). Science achievement gaps begin very early, persist, and are largely explained by modifiable factors. Educational Researcher, 45 (1), 18–35.
Morrison, J. (2006). Attributes of STEM education: The student, the academy, the classroom. Cleveland Heights, OH: Teaching Institute for Excellence in STEM.
National Research Council. (2011). Successful K-12 STEM education: Identifying effective approaches in science, technology, engineering, and mathematics. Committee on Highly Successful Science Programs for K-12 Science Education. Board on Science Education and Board on Testing and Assessment, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.
Patton, M. (2013). ATE had role in the naming of STEM. Retrieved fromhttp://test.scout.wisc.edu/~ealmasy/scout/CWIS/ate20/22917/ate-hadrole-in-the-naming-of-stem
Ring, E,A. (2017).Teacher Conceptions of Integrated STEM Education and How They Are Reflected in Integrated STEM Curriculum Writing and Classroom Implementation.PHD Thesis University of Minesota.Proquest Number : 10283633
Roberts, A. (2013). STEM is here. Now what? Technology and Engineering Teacher, (September), 22-27
Sanders, M. (2009). Integrative STEM Education: Primer. The Technology Teacher, 68 (4), 2026.
Satchwell, R., & Loepp, F. L. (2002). Designing and implementing an integrated mathematics, science, and technology curriculum for the middle school. Journal of Industrial Teacher Education, 39 (3).
Wade-Shepherd, A. A. (2016). The Effect of Middle School STEM Curriculum on Science and Math Achievement Scores. Union University. Proquest Number : 10307073
Schmitt, T.M. (2016). Influence of STEM Enrichment Activities on 3rd -5rd Grade Students Engineering Identity. PHD Thesis. University of Georgia.
Schleicher, A. (Ed.). (2012). Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century. International Summit on the Teaching Profession. doi:10.1787/9789264174559
Turner, K. (2013).Northeast Tennessee Educators’ Perception of STEM Education Implementation.
Wong, W. (2013). Finnish Education system vs Singapore Education system. Aporia Atheneum.
Young, B., & Lee, S. (2005). The effects of a kit-based science curriculum and intensive science professional development on elementary student science achievement. Journal of Science Education and Technology, 14, 471-481. doi:10.1007/s10956-005-0222-2
دوره 15، شماره 59 - شماره پیاپی 59
با تمرکز بر آموزش و برنامه درسی دوره ابتدایی
اسفند 1399
صفحه 63-92
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 17 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 18 آذر 1399