تبیین ابعاد و مؤلفه‌های هنر و زیبایی شناسی و تحلیل آن بر اساس آثار و آرای جان دیویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه ی هنر، واحد سنندج، دانشگاه آزاد. اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه فلسفه ی هنر، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف مقاله حاضر، تبیین ابعاد و مؤلفه‌های هنر و زیبایی شناسی بر اساس آثار دیویی[1] می‌باشد. روش پژوهش تحلیل اسنادی است. جامعه تحلیلی، 10 اثر از آثار مرتبط با هنر و زیبایی شناسی دیویی را در بر می‌گیرد. ابزار اندازه گیری، سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. یافته‌ها نشان داد هنر و زیبایی شناسی شامل ابعاد: احساس، اخلاقیات، اتحاد، خوداگاهی،کل گرایی و تخیل است و هر یک از این ابعاد مرکب از مؤلفه‌هایی است که احساس با 11مؤلفه؛ اتحاد با 10؛ اخلاقیات با 10؛ خوداگاهی با 9؛ کل گرایی با 9؛ تخیل با 8؛ به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان توجه برخوردار هستند. همچنین در بعد احساس، ابراز احساسات با 8 و پرورش نگرش‌ها و تمایلات با 3؛ در بعد اخلاق، تواضع با (6) و فداکاری با (3)؛ در بعد تخیل، شهود (6) و تجسم فکری با (2)؛ در بعد اتحاد، یکپارچگی با (7) و ارتباط موضوع درسی با تجارب مستقیم زندگی با (3) در بعد خوداگاهی، شناخت توانایی خود با (6) فراوانی و مراقبت از خویشتن با (3)، در بعد کل‌گرایی، همه جانبه نگری با (6 ) و جامعیت با (3) به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions and Components of Art and Aesthetics and Analyzing it Based on the Resources and Views of John Dewey

نویسندگان [English]

  • akbar parvezee 1
  • saeed sadegh zamani 2
  • marzban adibmanesh 3
1 PhD student in Philosophy of Art, Islamic Azad University, Sanandaj Branch.
2 Department of philosophy of art sanandj branch, islamic azad university, sanandaj, iran.
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the dimensions and components of art and aesthetics based on Dewey's ideas. The research method was document analysis and the analytical corpus included 10 Dewey's works related art and aesthetics and the measurement tool was a researcher-made check-list. The findings showed that art and aesthetics included dimensions such as: feeling, morality, unity, self-awareness, imagination development. Each one of these dimensions is composed of components that feeling with 11 components; unity with 10; morality with 10; self-awareness with 9; totalitarianism with 9; imagination with 8 respectively, have the highest to the lowest focus. Also, in the dimension of feeling, expressing emotions with 8 and cultivating attitudes and desires with 3; in the moral dimension, humility with 6 and sacrifice with 3; in the dimension of unity, integration with 7 and the relationship of the subject with the direct experiences of life with 3; in the dimension of self-awareness, recognizing one's ability with 6, abundance and caring for oneself with 3,in the dimension of totalitarianism, wholeness with 8 and comprehensiveness with 3, had the highest and lowest frequency, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • art
  • aesthetics
  • content analysis
  • Dewey
ادیب منش، مرزبان؛ لیاقتدار، محمد جواد؛ نصراصفهانی، احمد رضا. (1396). تبیین ابعاد و مؤلفه‌های برنامه درسی معنوی به منظور بررسی قابلیت اجرای آن در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه اساتید و مدیران، رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
امینی، نیلوفر. (1388). بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه تهران.
انصاری، مریم و دیگران (1393). تحلیلی بر نظریه تجربه زیبایی شناسی جان دیویی: به منظور پیشنهاد الگوی تجربه زیباشناسانه در تربیت اخلاقی، رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
باقری، خسرو. (١٣٨٩). الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات مدرسه.
بازرگان، عباس (1393). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: نشر دیدار.
دیویی، جان (1393). هنر به منزله تجربه، ترجمه: علیا، مسعود، چاپ دوم، تهران: نشر ققنوس.
دیویی، جان (١٣٣٩). اخلاق و شخصیت، ترجمه: مشفق همدانی، چاپ دوم، تهران: با موسسه انتشارات فرانکلین.
دیویی، جان (١٣٤٢). دموکراسی و آموزش و پرورش، ترجمه امیر حسین آریان پور، تبریز: دانشسرای پسران.
دیویی، جان (1343). مدرسه و اجتماع، ترجمه مشفق همدانی، تهران: صفی علیشاه.
دیویی، جان (1369) .تجربه و آموزش و پرورش، ترجمه: میرحسنی، سیداکبر، چاپ اول، تهران: مرکزترجمه و نشر کتاب
دیویی، جان، (1333). مدرسه و شاگرد، ترجمه: مشفق همدانی، چاپ سوم، تهران: با موسسه انتشارات فرانکلین
صادق زاده قمصری، علیرضا؛ حسنی، محمد (1396). تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات : شورای عالی آموزش و پرورش.
پورحسینی و همکاران (1394). تبیین دلالتهای دیدگاه جان دیویی در خصوص هنر و زیبایی شناسی برای فرایند تدریس و یادگیری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس تهران.
صابری، رضا؛ کیزوری، امیرحسین؛ محبی امین، سکینه؛ پورکریمی هاوشکی، مجتبی. (1394). طراحی مدل برنامه درسی هنر آموزش عمومی (دوره ابتدایی و متوسطه اول)، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 10 (39)،154-133.
طهماسب زاده، داود (1393). مدل مفهومی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد زیبایی شناسی، رساله دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران.
قاسمی، اعظم و آیت اللهی، حمیدرضا، (1386). بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاههای اخلاقی جان دیویی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،2 (1و2)،ص 41-31.
گرمابی، حسنعلی، ملکی، حسن ؛ بهشتی، سعید ؛ افهمی،رضا. (1394). بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی از دیدگاه منابع مکتوب و نظرات خبرگان، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 10 (39)، 70-49
تسلیمیان، ناصر؛ سرمدی، محمدرضا و سیفی، محمد (1396)..تبیین جایگاه ادراک زیباشناسانه در تعالی ذهنی یادگیرندگان و ارائة الگویی مفهومی برای برنامة درسی هنر، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 14 (2)28.
مهرمحمدی، محمود (1390). تبیین چرخش زیباشناسانه در تعلیم و تربیت: درسهای خرد و کلان برای بهبود کیفیت آموزش با الهام از عالم هنر، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 34،105-11.
گرمابی، حسن علی، ملکی، حسن؛ بهشتی، سعید؛ افهمی، رضا (1394).بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی شناسی و هنر برای برنامه درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحبنظران، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 10 (39)،70-49.
مهدوی نژاد، محمدجواد؛ قدمی، مجید و افضلی، کوثر (1390). نقش هنر در تربیت معنوی، فصلنامه تعلیم و تربیت، 27 (108)، 108-91.
نجفی، حسن؛ وفایی، رضا؛ ملکی، حسن (1394). تبیین ابعاد و مؤلفه‌های رشد معنوی انسان و تحلیل محتوای آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 1 (4)، 150-125.
نوریان،1398) راهنمای عملی برای تجزیه و تحلیل محتوای کمی و کیفی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی. تهران، انتشارات شورا.
مهدیزاده تهرانی، آیدین؛ عصاره، علیرضا؛ مهرمحمدی، محمود؛ امام جمعه، محمد رضا (1397). طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 13 (50)،138-107.
Carroll, m. (2012). Recent approaches to aesthetic experience, New York: Henry Hott & Company publishers.
Jackson, P.W. (2018). John Dewey and the Lessons of Art. New Haven and London: Yale University Press.
Dewey, J. (1980). The Quest for certainly: A Study of the Relation ofKnowledge and Action. (Gifford Lectures) [Paperback].
Dewey, J. (1909). Moral Principles in Education, New York: HoughtoMifflin Company.
Dewey. J. (2005). “Creative Democracy”. From Sidney Ranter, Secretary Conference oMethods in Philosophy and Science. The Philosophy of the Common Man. 220-228.
Dewey, J. (1932). Ethics. In J. A. Boylston (Ed.), John Dewey: The laterworks, vol: 7, Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois UniversitPress.
Dewey, J. (1925). Experience and Nature. In J. A. Boylston (Ed.), John Dewey: The later works, Vol. 1. Carbondale and Edwardsville: Southern IllinoisUniversity Press.
Dewey, J. (1980). Art as experience. Perigee Books: The Berkley PublishingGroup. World Wide Web site address is http://www.penguinputnam.com.
Dewey, J. (1920). Reconstruction in Philosophy, New York: Henry Hott &Company publishers.
Jackson, P.W. (2018). John Dewey and the Lessons of Art. New Haven and London: Yale University Press.
Wong, D. (2007). Beyond Control and Rationality: Dewey, Aesthetics, Motivation, and Educative Experiences. New York Teachers College Record, 109 (1), 192-220.
Fesmaire, R. (2013), John Dewey and aesthetic and moral imagination.Malden, MA: Blackwell, 352–360.
You, Zh. (2008). The Aesthetic dimensions of Dewey's ethics: A moral imagination model for service- learning in higher education. Dissertation of Purdue University for degree of doctor of philosophy. West Lafayette: Indiana.
Clarke, J., (2017), Meaning and Truth in the Arts, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Pace, G. (ed.). (2010). Whole Learning In the Middle School: Evolution and Transtion. Norwood, MA: Christopher - Gordon Publishers, Inc.