بازشناسی و ارائه طرح برنامه درسی مؤلفه اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی برای آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، رشته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده

هدف مقاله بازشناسی، تبیین مؤلفه اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی و ارائه طرح برنامه درسی مبتنی بر آن مؤلفه است که با روش ترکیبی از نوع اکتشافی در دو بخش کیفی (سنتزپژوهی) و کمی (روش دلفی) با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. تجزیه و تحلیل در بخش کیفی، کدگذاری و در بخش کمی، روش ضریب نسبی روایی محتوایی (CVR) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کمی، متخصصان و در بخش کیفی، مقالات در دسترس پیرامون اقتصاد مقاومتی بوده و نمونه گیری نیز به صورت هدفمند بوده است. در نتیجه پس از استخراج زیرمؤلفه‌ها و مفاهیم مرتبط با آنها، با بهره‌گیری از طرحواره سه عنصری برنامه درسی گودلد (عنصر محتوایی- عنصر سیاسی، اجتماعی – و عنصر فنی و حرفه‌ای) مدل برنامه درسی مبتنی بر مؤلفه اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی ارائه شد. مدل ارائه شده به آموزش و پرورش جهت پرداختن ویژه به موضوع بسیار مهم و حیاتی اصلاح الگوی مصرف بخصوص در جهان امروز که با کمبود منابع مواجه هستیم پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and Presentation of Curriculum Design for Reforming the Pattern of Consumption of Resistance Economy for Education

نویسندگان [English]

  • isa bargi 1
  • shahram Fazlalizadeh 2
1 shahid madani
2 azad university
چکیده [English]

The purpose of this paper is recognizing and explaining the components of resistive economy and presenting the curriculum design based on those components. This research was carried out using a combination of exploratory method in two sections of qualitative (synthesis) and quantitative (Delphi method) using a questionnaire as the research tool. The analysis in the qualitative section was coded and in the quantitative part, the method was the relative content validity coefficient (CVR). The population of the quantitative section included the specialists and the field of research of the qualitative section of the available papers on resistance and sampling was also targeted. Consequently, following the extraction of the following components and their related concepts, using the three-element scheme of the Godlad curriculum (content element - the political, social and elemental technical element), the curriculum model based was presented on the components of  reforming the consumption pattern of resistive economy presented. The presented model for education is specifically proposed to address the crucial and critical issues of  the pattern of consumption especially in today's world with a lack of resources

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • resistive economy
  • education
  • consumption pattern reform
  • components of resistive economy
احمدی، غلامعلی (1388). نقش آموزش و یادگیری در اصلاح الگوی مصرف.  همایش بررسی راهبردهای و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در کمیته امداد امام خمینی. 
امینی، محمد؛ تولایی، روح­اله؛ و امینی، امین (1389). راهبردهای اجتماعی به مثابه بدیل های غیر قیمتی در حل مساله اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور. مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1(2)، 139-153.
اسمی، رضا؛ سعدی، اسماعیل؛ و اسدپور، حسن (1389). رابطه تماشای آگهی های تبلیغاتی تلویزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوانان تهرانی. مجله پژوهش­های ارتباطی،61، 93-117.

پویا، علیرضا (1389). نقش رسانه‌های جمعی در اصلاح الگوی مصرف. مجله پژوهش­های ارتباطی، 17(62)، 9-30.

خلیلی­شورینی، سیاوش (1393). روش­های تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات یادواره کتاب.
خلیلی، حسام­الدین (1391). مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی. مجله کارگاه، 5(20)، 24-43.
دری، حسین؛ و صالحی­اصفهانی، اصغر (1393). اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران: تحلیل مبنایی و برخی اصول راهنمای کاربردی. تهران: انتشارات راه فردا.
رنجبراردکانی، صمد (1396). موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران. مجله رهیافت انقلاب اسلامی، 39، 141-160
زین العابدینی، پیام؛ و حمید دهقانپور(1393). بررسی نقش رسانه ها در تحقق چشم انداز و مأموریت استراتژی اقتصاد مقاومتی، کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، تهران، شرکت دانش محور ارتاخه
سعیدی، علی؛ و محمدهادی زاهدی وفا (1390). رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران های اقتصادی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 4(7)، 23-32.
سیدرضازاده، انیسه و همکاران (1392). مقایسه اثربخشی طول دو دوره آموزش در مورد اصلاح الگوی مصرف روغن های خوراکی. مجله علوم پزشکی رازی، 20 (109)، 41-52.
سیف، اله مراد (1391). الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران. مجله افق امنیت، 5(16)، 5-22.

شیخ الاسلامی، محمدحسن؛ و عسگریان، محسن (1389). رسانه، هویت و الگوی مصرف: رویکرد نظری. مجله پژوهش­های ارتباطی، 17(62)، 31-49.

کشتی­آرای، نرگس؛ عمادزاده، مصطفی؛ و یزدانی، ابوالفضل (1397). جامعه شناسی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی برای طراحی در برنامه درسی آموزش و پرورش ایران. مجله مطالعات جامعه شناسی، 10(40)، 85-99.
کیان شکی، علاالدین؛ بهبهانی، علی (1388). اصلاح الگو در اموزش و پرورش (از نگاه تولید کننده و مصرف کننده). مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی، گروه آموزش و پرورش.
موسایی، میثم (1388). نقش فرهنگ بر الگوی مصرف. مجله اقتصاد اسلامی، 9(34)، 125-150.
مبینی دهکردی، علی؛ و حوری­جعفری، حامد (1387). ضرورت تدوین طرح جامع انرژی کشور با رویکرد اصلاح الگوی مصرف در افق چشم انداز 20 ساله. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 19، 79-103.

نوبخت، محمدباقر؛ و تقدیمی، توران (1392). بررسی نقش فرهنگ سازی دبیران بر اصلاح الگوی مصرف (مطالعه موردی: دبیران واحدهای آموزشی منطقه 1 آموزش و پرورش تهران. مجله مدیریت فرهنگی، 7(20)، 103-116.

یزدانی، ابوالفضل؛ کشتی­آرای، نرگس؛ عمادزاده، مصطفی (1397). طراحی برنامه درسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، با تمرکز به دو مؤلفه، تکیه بر ظرفیتهای داخلی و اصلاح الگوی مصرف. فصلنامه رهیافت، 12(42). 107-126.
Briguglio, L. (2013), “Root causes of debt in the small vulnerable .Economies”, Small State Digest, 20013(2), 4-9
Creswell, J. W., & Plano Clark, V.L. (2010). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Eisner, Elliot W (2002); The Arts and the Creation of Mind. Yale University Press, New Haven and London
Flick, U. (2006). An introduction to qualitative, research 3rd ed, Hadi Jalili's translation.Tehran:Ney Publisher
Goodlad, J. I. (1979). Curriculum inquiry: The study of curriculum practice. New York, NY: McGrawHill.
Kridel, C. (2010) .Curriculum Studies Encyclopedia. University Of South Carolina. Publication: SAGE.
Ornesten, A.C., Hunkins, F.P. (2008). Curriculum foundation principles and issue. 5th ed. A viacom company, United State of America.
Shorts, E C (2013). Methodology for curriculum studies. Translated by Mahmoud Mehrmohammadi et al. Tehran: Tehran: Publications of the Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books of Universities.