تبیین عناصر برنامه درسی تربیت ‌اقتصادی در دوره آموزش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول)

چکیده

اگر چه اسناد بالادستی بر حیطه تربیت ‌اقتصادی در برنامه درسی دوره آموزش عمومی تأکید کرده‌اند اما جایگاه کنونی این حیطه علمی مبهم است و اندک پژوهش‌های انجام شده، عناصر هدف، محتوا، روش‌ تدریس و ارزشیابی را مورد توجه قرار داده‌اند. بنابراین، هدف مقاله حاضر تبیین عناصر دهگانه برنامه درسی در ارتباط با تربیت ‌اقتصادی است. در این راستا، مطالعات انجام شده طی سال‌های 1398-1385 در داخل و سال‌های 2019-1995 در خارج از کشور با موضوعات تربیت ‌اقتصادی، سواد ‌اقتصادی، عناصر برنامه درسی تربیت ‌اقتصادی و آموزش اقتصاد به عنوان جامعه آماری جستجو و پس از مطالعات لازم، 52 پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و با روش سنتزپژوهی شش مرحله‌ای روبرتس، ترکیبی بهینه از نتایج آنها ارائه شده است. برای فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز، از کاربرگ و برای اطمینان از میزان پایایی، از ضریب کاپای کوهن استفاده شد؛ همچنین جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Nvivo-8 استفاده گردید. طبق یافته‌های پژوهش اهداف تربیت ‌اقتصادی دوره‌ابتدایی، آشنایی با مفاهیم پایه و ارزش‌های اخلاقی و در دوره متوسطه پرورش مهارت‌ها است. محتوا در هر دو دوره منطبق بر اهداف بوده و رویکردهای فعال تدریس مناسب‌اند. معلم نقش راهنما و تسهیل‌گر دارد و می‌توان از منابع متنوع استفاده کرد. زمان و مکان انعطاف‌پذیر بوده، فعالیت‌ها باید در قالب گروه‌های کوچک انجام پذیرد و انواع روش‌های ارزشیابی کیفی اهمیت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of Economic Education Curriculum in General Education

نویسندگان [English]

  • batol seyedi 1
  • Parvin ahmadi 2
1 education
2 alzahra university
چکیده [English]

Even though upstream documents have emphasized on economic education, bout recent status of this field is vague and Few studies are conducted investigating goals, content, teaching methods and assessment. The present paper aim to explain ten curriculum components in relation to economic education in general education. For this purpose, all studies conducted from 1995 to 2019 in other countries and from 2006 to 2019 in Iran were survey and 52 studies were selected and through six-step model for Meta synthesis their components were provided. To gather the required data, the worksheet form and Cohen’s kappa coefficient were used in order to ensure the reliability, and open and axial coding methods from software Nvivo-8 was employed for data analysis phase. According to the results, economic education goals include familiarizing with basic concepts and moral values in elementary level and promoting economic skills and competencies in the secondary level. The content should be design based on the goals and active teaching strategies are recommended. The teacher plays the role of facilitator and diverse materials and resources could be used. The class activities should be conducted in small groups. The time and location are inflexible and the qualitative assessment methods are important. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic education
  • curriculum
  • synthesis inquiry
  • general education
ابراهیمی هرستانی، اصغر. (1397). ادراک فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه اول از اقتصاد مقاومتی: پژوهشی پدیدارشناسانه. نشریه مطالعاتراهبردی بسیج. شماره 78.
ابراهیمی هرستانی، اصغر. (1397). طراحی الگوی برنامه درسی تربیت‌‌اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برای دوره‌‌های ابتدایی و اول متوسطه. رساله دکتری. دانشگاه تبریز. دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی.
ایمانی، محسن (1391). تربیت اقتصادی در راستای تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی. مجله پیوند، فروردین و اردیبهشت، شمارۀ 390 و 391 ، صص 16-15.
پاک‌مهر، حمیده. تیموری، محمود. (1395). طراحی برنامه درسی تربیت ‌اقتصادی با تأکید بر مبانی دینی. همایش ملی تازه‌های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران. دانشگاه آزاد اردکان.
پیغامی، عادل و تورانی، حیدر. (1390). نقش برنامه درسی اقتصاد در برنامه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی دنیا: ارائه یک برنامه عمل برای یک برنامه درسی مغفول. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، (37) 3، 52-31.
رحمان‌پور، محمد، نصر اصفهانی، احمدرضا. سیادت، سیدعلی. (1394). بررسی رابطه مبانی و اصول برنامه درسی ملی جمهوری‌اسلامی ایران با مضامین اقتصاد مقاومتی به منظور پیشنهاد برنامه درسی مطلوب. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت. 9 (31)، 60-41.
شورای‌عالی آموزش و پرورش. (1390). مبانی ‌نظری سند تحول بنیادین. تهران: شورای‌عالی وزارت آموزش و پرورش.
شورت، ادموند سی. (1396). روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی. ترجمه محمود مهر محمدی و همکاران. چاپ پنجم . تهران: انتشارات سمت.
طغیانی، مهدی و پیغامی، عادل. (1395). تعلیم و تربیت اقتصادی (جلد اول). چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
طغیانی، مهدی. (1391). بررسی مؤلفه‌های اصلی الگوی اسلامی - ایرانی تربیت ‌اقتصادی. رساله دکتری. دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی. دانشگاه امام‌صادق (ع).
 طغیانی، مهدی و زاهدی وفا، محمدهادی. (1391). امکان بهره‌گیری از آثار تمدن اسلامی در طراحی و تدوین الگوی‌ اسلامی- ایرانی فرهنگ اقتصادی. معرفت اقتصادی، 3 (2)، 76-55.
 علی‌پور، فاطمه. ناطقی، فائزه. فقیهی، علیرضا. (1395). شناسایی مؤلفه‌های تربیت ‌اقتصادی در برنامه ‌های درسی بر اساس نظریه داده‌بنیاد. دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی و علوم کاربردی.
 کاکو‌جویباری، علی‌اصغر. (1391). مسؤلیت آموزش و پرورش در تربیت ‌اقتصادی دانش‌آموزان، رسانه معلمان، نیمه دوم تیرماه، شماره 92، ص 14.
 کاویانی، حسن و همکاران. (1397). الگوی برنامه‌ریزی درسی درکلاس معکوس: سنتزپژوهی روش‌ها. دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی، (6) 11، 271 203.
 قندهاری، آزاده. (1397). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت ‌اقتصادی برای دوره‌اول ابتدایی در جمهوری‌اسلامی. رساله دکتری. دانشگاه تربیت‌مدرس تهران. دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی.
 کشتی‌آرای، نرگس، عمادزاده، مصطفی و یزدانی، ابوالفضل. (1397). جامعه‌شناسی مؤلفه‌های اقتصاد‌مقاومتی برای طراحی در برنامه درسی آموزش و پرورش ایران. مطالعات جامعه‌شناسی، (40) 10، 99-85.
مارش، کالین جی. (1392). پژوهش تلفیقی: سنتزپژوهی. در روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی. ترجمه فریده مشایخ و لطفعلی عابدی. تهران. انتشارات سمت. چاپ سوم.
نژادمهدی، رقیه. (1387). آموزش مفاهیم پایه اقتصاد در دوره‌ابتدایی ایران و ارائه الگوی مطلوب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی.
مهرمحمدی، محمود و محمودی، فیروز. (1391). وارونگی: رویکردی نوین به طراحی برنامه‌های درسی معطوف به تربیت‌حرفه‌ای با تأکید بر علوم‌تربیتی. دو فصل‌نامه مطالعات ‌برنامه درسی آموزش‌عالی. 3 (141)، 177-141.
یوسف‌زاده، محمدرضا و آداک، موسی. (1397). بررسی محتوای کتاب‌های درسی دورة‌دوم ابتدایی بر مبنای تربیت ‌اقتصادی از دیدگاه اسلام. فصلنامه مسایل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 3 (2)، 182-153.
-Adu, E. O., & Galloway, G. (2015). The effects of cooperative learning on students’ economics achievement and attitude towards economics. Journal of Economics6 (1), 30-36.
Adu, E. O., Galloway, G., & Olaoye, O. (2014). Teachers’ characteristics and students’ attitude towards economics in secondary schools: Students’ perspectives. Mediterranean Journal of Social Sciences5 (16), 455.
Akarowhe, K. (2018). Roles of Economics Education in Sustainable National Development. Journal of Global Economics: 6.3.
Althauser, K., & Harter, C. (2016). Math and economics: Implementing authentic instruction in grades K-5. Journal of Education and Training Studies4 (4), 111-122.
Amagir, A,. & et al (2018). A review of financial-literacy education programs for children and adolescents. Citizenship social & economic education, 17 (1) 56-80.
 Anthony, K.V., Smith, R.C., & Miller, N.C. (2014). Pre service elementary teachers’ economic literacy: Closing gates to full implementation of the social studies curriculum. The Journal of Social StudiesResearch, 39 (1), 29–37.
Areekkuzhiyil, S. (2014). Joyful Learning of Economics at Secondary Schools. Brennen College of Teacher Education, Thalassery.
Asarta, C.J., Jennings, A.S., & Grimes, P.W. (2016). Economic Education Retrospective: 25 Years of Contributions from the American Economist. The American Economist: 1–16.
Assan, T. E. B. (2011). Exploring learner understanding of economics and management sciences (EMS) concepts through variation of learning theory: classroom experiences. Problems of Education in the 21st Century29, 7-21.
Ayers, C. A. (2015). A qualitative study of the pedagogical content knowledge and personal orientations toward economics of award-winning secondary economics teachers. The University of North Carolina at Greensboro.
Babatunde, D. A., Benedict, T. A., & Adu, E. O. (2016). A Comparative Study of Students’ Performance in Economics Concepts and Other Concepts in Social Studies. Journal of Sociology and Social Anthropology, 7 (4): 256-261.
Badmos, M. AgbetiOluwayemisi, A. & Umeh Theresa, U. (2016). Instructional Material: Level of use in teaching and learning of economics in secondary schools. Mainland Education District IV, Lagos State Nigeria. Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME).6 (4): 107-112.
Basyah, N. A., Muslem, A., & Usman, B. (2018). The Effectiveness of Using the Jigsaw Model to Improve Students’ Economics Teaching-Learning Achievement. Stanisław Juszczyk, 30.
Brown, E. R. (2011). Comparison of instructional techniques of high school economics teachers in Georgia and Shenzhen, China (Doctoral dissertation, Capella University).
Bushati, D. (2010). Economics understanding of Albanian high school students: Factors related to achievement as measured by test scores on the test of economic literacy (Doctoral dissertation, University of Kansas).
Choi, J. (2007). A study of Pre service teachers' beliefs about knowledge and teaching in terms of economic education (Doctoral dissertation, uga).
Cooper, h. Hedges, L V. (2009). Research Synthesis as a scientific process. A chapter on: The Handbook of Research synthesis and meta-Analysis, Second Edition. Russell Sage.
Cronin, S. (2015). Changing Perceptions: Six Third Teachers’Experiences Integrating Economics with Book Clubs. Degree of Philosophy in Early Childhood and Elementary Education. The college of Education and Development. Georgia State University, Atlanta, GA.
Finkelstein, N and et al. (2010). Effects of Problem Based Economics on high school economics instruction.U.S. Department of Education.
Flanagan, W. G. T. (2014). Creating authentic learning environments in a grade 10 Economics classroom via a progressive teaching design, master of education with specialization curriculum studies. University of South Africa.
Georgiou, G.C. (2003). Integrating Economics in the K-12 Curriculum. International Business & EconomicsResearch Journal. 2 (6).
Habibu, N. (2016). A survey of factors influencing economics teacher’s effectiveness in public secondary schools in Sokoto Metropolis’s curriculum. Journal of Sociology and Social Anthropology7 (4), 256-261.
Haskell, H. S. Jenkins, S.J. (2003). Teaching Economic Principles through Literacy Methods. Journal of Economics and Economic Education Research, 4 (2).
Hsu, M. R. (1995). Teaching home economics through literature in Taiwan: perspectives of home economics teachers. Doctoral dissertation, Iowa state university.
Jappelli, T. (2010). Economic Literacy: An International Comparison. Center for Studies in Economics and finance. University of Salerno.
Kaminski, H. (1996), Economic education in secondary school, Neuwied: Luchterhand.
Kang, R. (2007). PK–8 pre service teachers' intentions to teach economics: An application of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior. Texas A&M University.
Khadka, C. B. (2016). Effectiveness of teaching Economics in higher secondary school level, Nepal. Economic Journal of Development Issues, 99-126.
Kose, T. (2016). Taking economics out of the classroom: a field assignment. International Journal of Pluralism and Economics Education7 (3): 323-333.
Kourilsky, Marilyn (1993), “An Integrated Teacher Education Model for Enhanced Economic Literacy”, Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Atlanta, GA, April 12-16.
Laney, J. D., Frerichs, D. K., Frerichs, L. P., & Pak, L. K. (1996). The effect of cooperative and mastery learning methods on primary grade students' learning and retention of economic concepts. Early Education and Development7 (3), 253-276.
Laney, J. D., Moseley, P. A., & Pak, L. K. (1996). Children's ideas about selected art and economic concepts before and after an integrated unit of instruction. Citizenship, Social and Economic Education1 (1), 61-78.
Msimanga, M. R. (2017). Teach and assess: a strategy for effective teaching and learning in economic and management sciences (Doctoral dissertation, University of the Free State).
Mubita, S. L., & Kalimaposo, K. (2016). Factors Affecting Teaching and Learning of Home Economics in the Integrated Primary Curriculum: A Study of Selected Primary Schools in Lusaka province of Zambia. International Journal of Multidisciplinary Research and Development3 (11), 9-16.
Mwangi, J. K. (2001). Determinants of learning Achievement in Economics in Kenyan Secondary Schools. Unpublished Ph. D Thesis. University of Nairobi.
National Council on Economic Education. (2007). Voluntary National Content Standards in Economics. New York.
Nazeer, A. (2006). Teaching economics at secondary school level in the Maldives: A cooperative learning model (Doctoral dissertation, The University of Waikato).
Niederjohn, M.S. Schug, M.C. (2008). Can Students Learn Economics in U.S. History? The Journal of Private Enterprise 23 (2): 167-176.
Noviani, L., Soetjipto, B. E., & Sabandi, M. (2015). Economic Education Laboratory: Initiating a Meaningful Economic Learning through Laboratory. Journal of Education and Practice6 (33), 93-98.
Oko, O. F. (2011). Effectiveness of Instructional Materials in Teaching and Learning of Economics in Public Secondary Schools in Onitsha North LGA. B.Sc. (Ed.) Project, University of Nigeria.
Otto, A., & Serido, J. (2018). Economic socialization: Childhood, Adolescence, and early Adulthood. Economic Psychology. Edited by Rob Ranyard. John Wiley & Sons Ltd.
Oziegbe, O. E., & Maxwell, O. (2016). Effect of instructional materials on senior secondary student's achievement in economics. International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research3 (6), 1563-1566.
Oziegbe, O. E., Maxwell, E., & Augustine, A. S. integration of ICT in the teaching/learning of economics in senior secondary schools. International Journal of Contemporary Applied Sciences, 3 (2), 260-273.
Oziegbe, O. E., Olebhiele, E. P., & Nwose, L. N. (2015). Comparative Effect of Graphic Organizer and Expository teaching strategies on the achievement of Senior Secondary School students in Economics. Journal of Educational Foundations5 (1), 31-38.
Pertiwi, R. S., Khafid, M., & Setyadharma, A. (2019). Factors Influencing Difficulties of Learning Economics (Study in Students of Kudus District High School). Journal of Economic Education8 (1), 48-56.
Roosaar, E. (2015). Constructively aligned economics class achieving intended learning outcomes by using classroom’s games. Master’s Thesis, University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration.
Sachdeva, S. (2009). Making economics classrooms exciting: Role of experiential learning. Learning, 53.
-Santomero, A.M. (2003). Knowledge is power: the importance of economic education. Based on speech given at the Pennsylvania Economic Association Annual Conference. West Chester University. West Chester, PA, On May 30.
Schnell, C., & Loerwald, D. (2019). Interest as an influencing factor on student achievement in Economics: Evidence from a Study in Secondary Schools in Germany. International Review of Economics Education30, 100130.
Sekwena, G. L. (2014). Active learning in a high school economics class: a framework for learner engagement (Doctoral dissertation, University of the Free State).
Seiter, D.M. (1988). Economics in the Curriculum,ERIC Digest, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social Studies/ Social Science Education, (ERIC Document Reproduction Service NO, ED 304 396).
Sierra, J. (2019). The importance of simulation in teaching and learning economics: The students’ perspective. Innovations in Education and Teaching International, 1-11.
Siminica, M., & Dumitru, A. (2013). Self-directed learning in economic education. International Journal of Education and Research1 (12).
Smirnova, N. V. (2016). Economics across the curriculum: Integration of economic concepts into various disciplines. Perspectives on Economic Education Research, American Institute for Economic Research10 (1), 21-40.
Singh, S. Shivam, R. (2016). Effectiveness of blended learning in economics classroom. International Journal of Academic Research and Development. (1) (4): 13-15.
Vasiliki, B., Panagiota, K., & Stavrakouli, K. M. (2016). A new teaching method for teaching economics in secondary education. Journal of Research & Method in Education6 (2), 86-93.
Walstad, W.B. (2007). Five developments advancing economic education in United States: the role of the national council on economic education. Retrieved from National Council on Economic Education: http://council fore coned. Org.
Watts, M. (2005). What Works: A Review of Research on Outcomes and Effective Program Delivery in Precollege Economic Education. National Council on Economic Education, New York, N.Y.
Wulandari, D., & Narmaditya, B. S. (2017). Readers Theater as a Tool to Understand Difficult Concept in Economics. International Education Studies10 (5), 144-156.
Yidana, M. B. (2018). Comparative Effects of Problem-Based and Cooperative Instructional Approaches on Students’ Academic Achievement in Senior High School Economics. International Journal of Education and Evaluation4 (1), 31-53.