کلیدواژه‌ها = برنامه درسی ضمن خدمت به عنوان رخداد- عاملیت در یادگیری
تبیین یادگیری و بالندگی حرفه ای معلمان بر مبنای مفهوم کورره در معنای فعال و زاینده آن

دوره 12، شماره 44، خرداد 1396، صفحه 27-48

فهیمه گندمی؛ محمود مهرمحمدی؛ سیدمهدی سجادی؛ ابراهیم طلایی