دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 1-212 (با تمرکز بر برنامه درسی دوره متوسطه) 
2. طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش سواد سیاسی در دوره متوسطه اول

صفحه 5-56

غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ محمدرضا احمدی طباطبایی؛ علیرضا امینی زرین