دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، زمستان 1397 
5. معلم و کاربست مواد برنامه درسی: طرحواره ای برای فهم برنامه درسی عملی شده در کلاس درس

صفحه 81-104

مهسا جلیلی هزاوه؛ زهرا نیکنام؛ محمود امانی طهرانی؛ مجید علی عسگری


6. بررسی و تحلیل برنامه درسی آموزش پیش از دبستان در ایران از حیث تطابق با معیارهای رویکرد شناختی آموزش و پرورش

صفحه 105-144

فریبرز محمدی فارسانی؛ رضوا« حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ محمود تلخابی؛ ابراهیم طلایی