نویسنده = علی حسینی خواه
طراحی الگوی برنامه درسی تربیت استاد تربیت‌معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 45-74

مریم قاسمی؛ نعمت اله موسی پور؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ علی حسینی خواه


چشم اندازی تاریخی به بازنگری برنامه های درسی تربیت‌معلم در ایران

دوره 12، شماره 46، آذر 1396، صفحه 85-118

عاطفه عطاران؛ نعمت اله موسی پور؛ محمد عطاران؛ علی حسینی خواه


بررسی عناصر طراحی برنامه درسی کارآفرینی بر اساس رویکرد تطبیقی

دوره 12، شماره 44، خرداد 1396، صفحه 49-80

نیلوفر مرتضی نژاد؛ محمد عطاران؛ علی حسینی خواه؛ عفت عباسی


ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره برنامه درسی

دوره 11، شماره 42، آذر 1395، صفحه 95-134

مریم یوسفی؛ علیرضا عصاره؛ علی حسینی خواه