شناسایی چارچوب نظری مؤلفه‌های برنامه درسی کنجکاو محور و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالا دستی آموزش و پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

چکیده

پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر با هدف تبیین شناسایی چارچوب نظری مؤلفه‌های برنامه درسی کنجکاو محور و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالا دستی آموزش و پرورش ایران صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی شامل؛ تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا بوده و رویکرد آن نیز کاربردی می باشد. جامعه پژوهشی، شامل دو بخش؛ متون مرتبط با برنامه درسی کنجکاو محور و محتوای چهار سند بالادستی آموزش و پرورش می‌باشد . با توجه به موضوع، از نمونه‌گیری صرف‌نظر و کل جامعه پژوهشی بررسی شد. ابزارهای اندازه‌گیری، فرم فیش‌برداری و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته است. داده‌های اسنادی به شیوه کیفی و داده‌های تحلیل محتوی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ع‍م‍ده‌‌ت‍ری‍ن‌ ی‍اف‍ت‍ه‌‌ه‍ای‌ بیانگر آن است که: 1. چارچوب نظری برنامه درسی کنجکاو محور را می‌توان در ده مؤلفه تدوین نمود.2.در اسنادبالادستی ، در م‍ج‍م‍وع‌ 366 مرتبه به مؤلفه‌های برنامه درسی کنجکاو محور توجه شده که میزان تراکم آن در مؤلفه خلاقیت زیاد و در مؤلفه خودانگیختگی بسیار کم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the Theoretical Framework of Curious-centered curriculum Components and Analyzing Its Position in Upstream documents of the education system

نویسنده [English]

  • mohsen dibaei saber
shahed university
چکیده [English]

The purpose of this study was to Identify the theoretical framework of the Curious-centered curriculum components and analyze its place in Upstream documents of the education system.
research method is Descriptive which consists of document analysis and content analysis and its approach is applied.
The research population consists of two sections; texts related to the Curious-centered curriculum and content of four upstream documents of the Iranian education system.
Due to the nature of the subject, sampling has been neglected and the entire research community has been investigated.
Measure tools, catch form and content analysis log developed by the researcher.
Qualitative data and content analysis data were analyzed using descriptive indices in the Shannon entropy analytic process.
The results of the study indicate that:
• The theoretical framework of the Curious-centered curriculum can be formulated in ten components: open mindedness, exploration, learning passion, self-direction, motivation, creativity, innovation, participatory learning, questioning, spontaneity.
• In the handwritten documents , Curious-centered curriculum component has been considered 366 times, with a high degree of creativity and a low degree of spontaneity. Among the documents studied, the highest importance factor was related to the national curriculum and the least to the country's comprehensive scientific map document

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • upstream documents
  • Content Analysis Curious Curriculum

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 17 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1400