دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، خرداد 1401، صفحه 1-350 (با تمرکز بر کوششهای نظرورزانه)