بررسی متون کتابهای فارسی(بخوانیم) اول تا سوم دبستان بر اساس نظریه شبکه های معنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، ، شیراز، ایران.

چکیده

شبکه ی معنایی تعداد زیادی واژه را در شبکه‌ای مرتبط به هم نمایش می‌دهد. وجود شبکه‌های معنایی در یک متن نشانگر انسجام آن متن و در نتیجه، خوانش و یادگیری بهتر آن است. هدف این پژوهش، بررسی شبکه‌های معنایی، حوزه های عینی و انتزاعی و روابط مفهومی در متون کتاب‌های فارسی سه سال اول دوره‌ی ابتدایی بود. پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی – تحلیلی از نوع کیفی است. نتایج به دست آمده عبارتند از: واژه‌های متون اغلب دروس یا با توجه به عنوان و یا بدون توجه به عنوان، دست‌کم یک شبکه‌ی معنایی قابل ترسیم داشتند. روابط مفهومی موجود در بین واژه‌ها نیز عبارت بودند از: باهم‌آیی، هم‌معنایی، تقابل معنایی، شمول معنایی، جزء واژگی و عضوواژگی. در میان این روابط، باهم‌آیی بیشترین کاربرد و عضوواژگی کمترین کاربرد را داشتند. فراوانی حوزه های عینی نیز از کتاب اول تا سوم به نصف کاهش یافت و حوزه‌های انتزاعی نیز تقریبا بسامد یکسانی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Persian Textbooks (Reading) from the first to the third grade based on the Theory of Semantic Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammadhadi Fallahi
  • Negin Davari
Department of Linguistics, Islamic Azad University, Fars Science and Research Branch, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Semantic network displays a large number of words in a related network The existence of semantic networks in a text represents the coherence of a text and consequently results in a better reading and learning of a text. The purpose of this research is the analysis of semantic networks, concrete and abstract fields and sense relations in Persian textbooks of first to third grade of elementary school. The present study is a descriptive-analytic research of qualitative type. In this study, semantic networks, concrete and abstract field and conceptual relationships in the texts of Persian books in the first three years of elementary school were studied and the following results were obtained: The words in the texts often had at least one semantic network to be drawn, either with or without a title. The conceptual relationships between the words were: collocation, synonymy, opposition, hyponymy, meronymy and member collection. Among these relationships, collocation was the most used and member collection was the least used. The frequency of concrete field was also halved from the first to the third book, and abstract field had almost the same frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic network
  • Semantic Field
  • Conceptual Relations
  • Persian book
  • Elementary School

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399
  • تاریخ دریافت: 04 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 آبان 1399