تحلیل نقش اعتماد سازمانی، همکاری میان معلمان و تصمیم گیری مشارکتی بر فعالیت تدریس معلمان با میانجیگری خودکارآمدی معلمان ( مدل یابی معادلات ساختاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، گروه علوم تربیتی ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه ، ایران.

2 دکترا و استادیار مدیریت آموزشی ، گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه ، ایران .

3 دکترا و استاد مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه ، ایران. عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل نقش اعتماد سازمانی، همکاری معلمان و تصمیم گیری مشارکتی بر فعالیت تدریس با میانجیگری خودکارآمدی( مدل یابی معادلات ساختاری) می باشد. پژوهش از نوع هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام معلمان ابتدایی استان آذربایجان غربی به تعداد 11522نفر می‌باشد که با بهره گیری از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 376 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه اعتماد، همکاری و تصمیم گیری مشارکتی، تدریس، خودکارآمدی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS و LISRELانجام گردید یافته ها نشان داد به غیر از اعتماد، اثر مستقیم همکاری، تصمیم گیری مشارکتی، خودکارآمدی بر تدریس معنی دار می باشد، به غیر از همکاری، رابطه اعتماد، تصمیم‌گیری مشارکتی با خودکارآمدی معنی دار می باشد و به غیر از همکاری، اثر غیرمستقیم اعتماد و تصمیم گیری مشارکتی بر تدریس، با میانجی گری خودکارآمدی تایید می شود. بر اساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت برای بهبود تدریس معلمان، لازم است شرایط مناسب برای ایجاد و تقویت خودکارآمدی، همکاری، اعتماد و مشارکت در تصمیم گیری برای معلمان در مدارس فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Organizational Trust, Collaboration among Teachers, and Participatory Decision Making on Teacher-Teaching Activity with Mediation Teachers' Self-Efficacy (Structural Equation Modeling)

نویسندگان [English]

 • elham esmaili 1
 • maryam sameri 2
 • Mohammad Hasani 3
1 Ph.D. Student of Educational Management, Department of Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
2 Ph.D. in Educational Management, Department of Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
3 Ph.D. in Educational Management, Department of Education, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was investigate the role of organizational trust, teachercollaboration, participatory decision making on teaching activity through self-efficacy mediation (structural equation modeling). The research was an applied type and in terms of implementation descriptive-correlative of structural equationsin.The statistical population of research were all elementary teachers in West Azarbaijan province( is 11522 people), wich among them with Cochran formula and multistage clustering method, 376 people were selected as sample. Data collection tools are questionnaires of trust, cooperation and corporate decision making,teaching, self-efficacy. Research data was analyzed using SPSS and LISREL software. Data analysis showed that non-trust, direct effect of cooperation, participatory decision making, self-efficacy with teaching were significant, non-trust, cooperative decision making with self-efficacy were significant, other than indirect effect of trust and decision making. Collaborative teaching is confirmed by mediating self-efficacy. It can be concluded that in order to improve the teaching of teachers, it is necessary to provide appropriate conditions for establishing and enhancing self-efficacy, cooperation, trust and participation in decision making for teachers in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational trust
 • Teacher collaboration
 • Collaborative decision making
 • Teaching activity
 • Teacher self-efficacy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1398
 • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 24 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 اسفند 1398