دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، بهار 1399، صفحه 1-192 (با تمرکز بر تربیت معلم) 
5. مشکلات عملکرد حرفه‌ای آموزگاران دانش‌آموخته دانشگاه فرهنگیان

صفحه 118-89

محمد صادق کریمی؛ سعید رجایی پور؛ هانیه شهسواری؛ خالد غفوری