نویسنده = محمود مهرمحمدی
تبیین یادگیری و بالندگی حرفه ای معلمان بر مبنای مفهوم کورره در معنای فعال و زاینده آن

دوره 12، شماره 44، خرداد 1396، صفحه 27-48

فهیمه گندمی؛ محمود مهرمحمدی؛ سیدمهدی سجادی؛ ابراهیم طلایی


دلالت های تربیتی مفهوم دانش قدرتمند برای نظریه برنامه درسی

دوره 11، شماره 42، آذر 1395، صفحه 1-30

علی زند؛ محمود مهرمحمدی؛ هاشم فردانش


بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران

دوره 11، شماره 41، شهریور 1395، صفحه 23-64

منصوره مهدوی هزاوه؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی؛ عباس عباس پور


درآمدی بر شوآب و شوآب شناسی

دوره 9، شماره 32، خرداد 1393، صفحه 11-40

محمود مهرمحمدی


جستاری پیرامون «نظریه عملی» شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی

دوره 9، شماره 32، خرداد 1393، صفحه 127-158

رحمت اله خسروی؛ محمود مهرمحمدی؛ نعمت الله موسی پور؛ کورش فتحی واجارگاه