دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

آسیب‌شناسی کیفی درس تفکر و سواد رسانه‌ای دوره متوسطه در مرحله اجرا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

حسین کدخدائیان آرانی؛ فرزانه واصفیان؛ بدری شاه طالبی


شناسایی انواع شایستگی‌ها برای تحقق تربیت اجتماعی دموکراتیک در نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

پرنیان تقی پور حویزی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ محمود مهرمحمدی؛ سیدعبدالوهاب سماوی


الگوی شایستگی های برنامه درسی دوره کارشناسی مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان: مرورسیستماتیک براساس مدل رایت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1401

ناصر شیرکوند؛ حسین مومنی مهموئی؛ حسین صاحبدل؛ اسدالله زنگویی


سناریوهای بدیل برنامه درسی دوره ابتدایی در افق 1415: رویکردی آینده‌نگارانه.

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1401

الهام یوسفی همدانی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ یاسمین عابدینی؛ محسن طاهری دمنه


شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در اجرای آموزش ترکیبی در آماده سازی دانشجو معلمان با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1401

نرجس رستگاری؛ پروین سالاری چینه


تآثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه گاردنر بر عملکرد عمومی یادگیرندگان زبان انگلیسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

نجما اصغری؛ پروین احمدی


طراحی الگوی جامع برنامه درسی آنلاین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

عباس رزاقی؛ مصطفی قادری؛ کامبیز پوشنه؛ علیرضا عصاره


تبیین چیستی و چرایی نقشه برداری برنامه درسی برای معلمان ابتدایی: (یک مطالعه سنتزپژوهی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

سیده ملیحه حسینی؛ علی حسینی خواه؛ محسن آیتی؛ مجید علی عسگری


مروری کیفی بر ویژگی های عناصر اصلی برنامه درسی پروژه‌محور و اعتبارسنجی آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

اکبر سعیدنیا؛ فیروز محمودی؛ علی ایمان زاده؛ کیومرث تقی پور


طراحی چارچوب برنامه درسی مبتنی بر درک طراحی محور در دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

سید طاهر سیدی نظرلو؛ فیروز محمودی؛ داود طهماسب زاده شیخلار؛ حسین دهقان زاده


الگوی جاری تلفیق بهزیستی در برنامه های درسی فراگیران دوره دوم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

محبوبه شاه جوان؛ حسین مومنی مهموئی؛ مرضیه عالی؛ تورج فلاح مهنه


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه‌ی درسی فلسفه برای کودکان با جهت‌گیری آموزش چندفرهنگی در دوره‌ی ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

وریا نوروزی؛ یوسف ادیب؛ جهانگیر یاری؛ رحیم بدری


تأثیر روش آموزش کوانتومی بر خودکارآمدی، مهارت‌ارتباطی و انگیزه پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

داود میرزایی فر؛ محمد رضا یوسف زاده؛ نبی نظری


اثر چالش‌های تدریس بر رفتارهای ضد تولیدی معلمان تازه کار با میانجی‌گری استرس شغلی و گرانباری نقش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

عبدالکبیر کرد؛ ناصر ناستی زایی


شناسایی ردپای تلفیق در فعالیت‌های تربیتی نومعلمان دوره ابتدایی؛ یک مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

مهدیه رحیمی؛ محمد جوادی پور؛ فرزانه تاری


رشد شناختی و سن مناسب شروع زبان آموزی با تاکید بر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: سنتز پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

ویدا رحیمی نژاد؛ محمدرضا عنانی سراب


تبیین مدل مفهومی توسعه دانش موضوعی-تربیتی(PCK) برای نومعلمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

مریم خدارحمی؛ مصطفی قادری؛ محبوبه خسروی؛ محمود مهرمحمدی


ارزیابی برنامه درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های مربوط به انگاره خدا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

رحمت اله خسروی؛ آرمان مهری


نقش ایدئولوژی‌های برنامه‌درسی در جهت‌دهی به ارزش‌ها، اهداف و روش‌های تعلیم و تربیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

نرگس کیانی؛ علی نوری؛ هدایت اله اعتمادزاده


واکاوی تجارب مربیان بهداشت از آموزش جنسی در مدارس (مطالعه موردی: مدارس پسرانه متوسطه اول شهراصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

امیرحسین جنتیان؛ فرزانه واصفیان؛ بدری شاه طالبی


طراحی و اعتبار سنجی چارچوب پیشنهادی برنامه درسی دوره اول ابتدایی در مدارس عشایری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

احد عظیمی آقبلاغ؛ داود طهماسب زاده شیخلار؛ فیروز محمودی؛ کیومرث تقی پور


تربیت جنسی در سایه جعبه سیاه آموزشی: مطالعه ای پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

فاطمه رحمتی؛ مرضیه دهقانی؛ سوگل یزدانخو