دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی چارچوب برنامه درسی مبتنی بر درک طراحی محور در دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

سید طاهر سیدی نظرلو؛ فیروز محمودی؛ داود طهماسب زاده شیخلار؛ حسین دهقان زاده


طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه‌ی درسی فلسفه برای کودکان با جهت‌گیری آموزش چندفرهنگی در دوره‌ی ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

وریا نوروزی؛ یوسف ادیب؛ جهانگیر یاری؛ رحیم بدری


تأثیر روش آموزش کوانتومی بر خودکارآمدی، مهارت‌ارتباطی و انگیزه پیشرفت‌تحصیلی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

داود میرزایی فر؛ محمد رضا یوسف زاده؛ نبی نظری


شناسایی ردپای تلفیق در فعالیت‌های تربیتی نومعلمان دوره ابتدایی؛ یک مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

مهدیه رحیمی؛ محمد جوادی پور؛ فرزانه تاری


رشد شناختی و سن مناسب شروع زبان آموزی با تاکید بر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: سنتز پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

ویدا رحیمی نژاد؛ محمدرضا عنانی سراب


تبیین مدل مفهومی توسعه دانش موضوعی-تربیتی(PCK) برای نومعلمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

مریم خدارحمی؛ مصطفی قادری؛ محبوبه خسروی؛ محمود مهرمحمدی


ارزیابی برنامه درسی هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های مربوط به انگاره خدا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

رحمت اله خسروی؛ آرمان مهری


نقش ایدئولوژی‌های برنامه‌درسی در جهت‌دهی به ارزش‌ها، اهداف و روش‌های تعلیم و تربیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

نرگس کیانی؛ علی نوری؛ هدایت اله اعتمادزاده


واکاوی تجارب مربیان بهداشت از آموزش جنسی در مدارس (مطالعه موردی: مدارس پسرانه متوسطه اول شهراصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

امیرحسین جنتیان؛ فرزانه واصفیان؛ بدری شاه طالبی


طراحی و اعتبار سنجی چارچوب پیشنهادی برنامه درسی دوره اول ابتدایی در مدارس عشایری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

احد عظیمی آقبلاغ؛ داود طهماسب زاده شیخلار؛ فیروز محمودی؛ کیومرث تقی پور


تربیت جنسی در سایه جعبه سیاه آموزشی: مطالعه ای پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

فاطمه رحمتی؛ مرضیه دهقانی؛ سوگل یزدانخو


چارچوب مفهومی سنجش پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی مبتنی بر اسناد بالادستی در نظام آموزش و پرورش عمومی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

سارا یداللهی؛ سارا ابراهیمی


بازتحلیل پژوهش‌های «آموزش همتا» در پنجاه سال اخیر: تحلیلی کتاب‌شناختی بر اساس داده‌های «پایگاه علم »

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

نعیم فهیم؛ نعمت الله موسی پور موسی پور؛ عبدالوهاب سماوی


تبیین ارتباط سواد دیداری با گسترش دامنه‏ی واژگان در دانش آموزان اول ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

المیرا واعظی زاده؛ مریم سادات غیاثیان؛ بلقیس روشن


شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی دیجیتال معلمان: یک مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

شیوا صالحی؛ مرضیه دهقانی؛ اسماعیل عظیمی یانچشمه؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ فاطمه نارنجی ثانی


الگوی جاری تلفیق بهزیستی در برنامه های درسی فراگیران دوره دوم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1402

10.22034/jcs.2024.189613

محبوبه شاه جوان؛ حسین مومنی مهموئی؛ مرضیه عالی؛ تورج فلاح مهنه


طراحی درس تربیت بدنی با رویکرد تلفیقی وتاثیر آن برتسهیل یادگیری دانش آموزان دوره دوم ابتدایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.22034/jcs.2024.397073.2075

رویا علایی؛ محمدرضا شاه آبادی؛ حسین قاسم پور مقدم


گره‌های ارزشیابی توصیفی در آموزش مجازی از نظر معلمان، والدین و دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/jcs.2024.365855.1972

الهام عظیمی پور؛ مرضیه دهقانی؛ دکتر رضوان حکیم زاده


آسیب شناسی و مدل سازی مشکلات تدریس معلمین زبان انگلیسی مدارس دوره ی متوسطه اول و دوم در شهرستان جهرم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/jcs.2024.384812.2026

مرضیه سوزنده فر؛ محمد صادق کنویسی


طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی هنر اوان کودکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/jcs.2024.402155.2093

فاطمه زهرا رضایی؛ علی حسینی خواه؛ مرجان کیان؛ افسانه کامران