کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
طراحی الگوی برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان (نظریه داده بنیاد)

دوره 17، شماره 67، بهمن 1401، صفحه 35-56

مهین غلامزاده؛ نرگس کشتی آرای؛ زهره سعادتمند


کاوشی در تجربه زیسته، رضایت و عملکرد شغلی نومعلمان ساماندهی شده در دوره‌های تحصیلی دیگر

دوره 17، شماره 67، بهمن 1401، صفحه 57-82

سیدمحسن موسوی؛ محمد نیکخواه؛ مهشید گلستانه


ارزشیابی شایستگى تولید و اجرای آزمون‌های تحصیلی در دانشجومعلمان آموزش زبان و ادبیات فارسی

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 111-144

حیدر قمری؛ نعمت اله موسی پور؛ محمد شادروی‌منش


مدل مفهومی ارزشیابی از شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی تربیت معلم شایسته محور

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 5-44

پوران خروشی؛ احمد رضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری


سنجش آثار برنامه درسی غیررسمی دانشگاه فرهنگیان در تحقق رسالت تربیت معلم

دوره 12، شماره 47، اسفند 1396، صفحه 1-36

نعمت اله موسی پور؛ لیلا فلاحتی؛ مهدی مزینانی