کلیدواژه‌ها = دوره اول متوسطه
طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی هنر مبتنی بر رویکرد چندفرهنگی در دوره اول متوسطه

دوره 17، شماره 66، مرداد 1401، صفحه 75-112

آمنه صدر؛ مرجان کیان؛ علیرضا صادقی؛ عفت عباسی


طراحی الگوی برنامه درسی هویت دینی در دوره اول متوسطه

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 59-92

حسن نجفی؛ حسن ملکی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ علی مصباح


بررسی جایگاه آموزش هنر بر مبنای جامعه در کتاب‌های درسی فرهنگ و هنر دوره اول متوسطه

دوره 16، شماره 60، خرداد 1400، صفحه 37-64

سیده عطیه خاکباز؛ زهرا رهبرنیا؛ عظیمه سادات خاکباز