کلیدواژه‌ها = طراحی الگو
طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی موسیقی برای دوره پیش دبستان بر اساس نظریه پرکسیال دیوید الیوت

دوره 18، شماره 69، تیر 1402، صفحه 91-122

سید امیر قاسم تبار؛ عفت عباسی؛ علی باستانی نژاد؛ علی حسینی خواه


طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 109-142

آیدین مهدیزاده تهرانی؛ علیرضا عصاره؛ محمود مهرمحمدی؛ محمدرضا امام جمعه