کلیدواژه‌ها = معلمان ابتدایی
تبیین چیستی و چرایی نقشه برداری برنامه درسی برای معلمان ابتدایی: (یک مطالعه سنتزپژوهی)

دوره 18، شماره 71، بهمن 1402، صفحه 253-290

10.22034/jcs.2024.171554

سیده ملیحه حسینی؛ علی حسینی خواه؛ محسن آیتی؛ مجید علی عسگری


گونه‌شناسی ادراک معلمان نمونه ابتدایی از تدریس: یک مطالعه پدیدارنگارانه

دوره 18، شماره 68، خرداد 1402، صفحه 33-56

حسین چهارباشلو؛ مجید علی عسگری؛ خلیل غلامی؛ نعمت اله موسی پور


بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی معلمان و میزان اعتقاد به استفاده از ارزشیابی توصیفی

دوره 9، شماره 33، شهریور 1393، صفحه 129-150

فرهاد سراجی؛ فاطمه السادات خدارحمی موسوی