نویسنده = علی اکبر شیخی فینی
شناسایی انواع شایستگی‌ها برای تحقق تربیت اجتماعی دموکراتیک در نظام آموزش و پرورش ایران

دوره 18، شماره 71، بهمن 1402، صفحه 99-128

10.22034/jcs.2024.161739

پرنیان تقی پور حویزی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ محمود مهرمحمدی؛ سیدعبدالوهاب سماوی


بازشناسی کیفی عناصر مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری در برنامه درسی عمل فکورانه

دوره 17، شماره 67، بهمن 1401، صفحه 171-206

حسین زینلی پور؛ سیدعزیز هاشمیان؛ عبدالوهاب سماوی؛ علی اکبر شیخی فینی


ارزیابی ظرفیت کتاب‌های درسی بخوانیم دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز 2016

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 183-204

اکرم حمیدی نصرآباد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ عبدالوهاب سماوی