نویسنده = افسانه کلباسی
تأثیر آموزش سایه بر مقوله تدریس از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی

دوره 16، شماره 62، آبان 1400، صفحه 111-142

صدیقه هاشمی بنی؛ افسانه کلباسی؛ سید مهدی میرهادی


شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی معلمان ابتدایی مجری برنامه شهاب

دوره 15، شماره 56، خرداد 1399، صفحه 167-192

افسانه کلباسی؛ تقی آقاحسینی؛ مژگان فردین