نویسنده = حسین زینلی پور
بازشناسی کیفی عناصر مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری در برنامه درسی عمل فکورانه

دوره 17، شماره 67، بهمن 1401، صفحه 171-206

حسین زینلی پور؛ سیدعزیز هاشمیان؛ عبدالوهاب سماوی؛ علی اکبر شیخی فینی


ارزیابی ظرفیت کتاب‌های درسی بخوانیم دوره ابتدایی از حیث تطابق با چارچوب سنجش مطالعه پرلز 2016

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 183-204

اکرم حمیدی نصرآباد؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ عبدالوهاب سماوی