نویسنده = محمدرضا امام جمعه
استفاده از روش سنتزپژوهی برای شناسایی مؤلفه‌های برنامه درسی ریاضی مبتنی بر رویکرد شناختی

دوره 18، شماره 68، خرداد 1402، صفحه 79-110

محبوبه زادشیر؛ علیرضا عصاره؛ سهیلا غلام آزاد؛ محمدرضا امام جمعه


طراحی الگوی نظام دستیابی به صلاحیت‌های موردانتظار معلمان هنر (دوره‌های ابتدایی و اول متوسطه) در دوره کارشناسی آموزش هنر

دوره 13، شماره 50، آذر 1397، صفحه 109-142

آیدین مهدیزاده تهرانی؛ علیرضا عصاره؛ محمود مهرمحمدی؛ محمدرضا امام جمعه