نویسنده = شهرزاد حسن‌شاهی
تحلیل کتاب فارسی ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه های گفتمان شناسی انتقادی

دوره 10، شماره 37، شهریور 1394، صفحه 41-58

محمدحسن کریمی؛ شهرزاد حسن‌شاهی؛ فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی