نویسنده = حسن ملکی
بررسی الگوها و اهمیت تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

دوره 17، شماره 65، مرداد 1401، صفحه 75-98

فاطمه رستمی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری


طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی آموزش مهارت‌های ارتباط بین‌فردی و اجتماعی در دوره دوم ابتدایی

دوره 16، شماره 62، آبان 1400، صفحه 47-81

مینا احمدیان؛ حسن ملکی؛ حسین اسکندری؛ نعمت اله موسی پور؛ علیرضا صادقی


طراحی الگوی برنامه درسی هویت دینی در دوره اول متوسطه

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 59-92

حسن نجفی؛ حسن ملکی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ علی مصباح


ضرورت تدوین معیارهای روبریک کیفی برای اجرای موفقیت‌آمیز ارزشیابی توصیفیِ درس ریاضی دوره ابتدائی

دوره 15، شماره 57، شهریور 1399، صفحه 5-40

مرتضی مرتضوی؛ حسن ملکی؛ زهرا گویا؛ سهیلا غلام آزاد؛ محمد حسنی


بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران

دوره 11، شماره 41، شهریور 1395، صفحه 23-64

منصوره مهدوی هزاوه؛ حسن ملکی؛ محمود مهرمحمدی؛ عباس عباس پور


بازشناسی مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر برای برنامه درسی از منظر منابع مکتوب و دیدگاه صاحب‌نظران

دوره 10، شماره 39، اسفند 1394، صفحه 49-70

حسنعلی گرمابی؛ حسن ملکی؛ سعید بهشتی؛ رضا افهمی


بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه

دوره 10، شماره 39، اسفند 1394، صفحه 155-182

مریم خدارحمی؛ حسن ملکی