سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

حق اشتراک را به مبلغ 25000 تومان، برای مدت یک سال (چهار شماره) به حساب شماره 98529535 نزد بانک تجارت، شعبه شهید کلانتری به نام انجمن مطالعات برنامه درسی واریز نمائید. اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده به نشانی دفتر انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارسال نمائید.

 

 

  • نام و نام خانوادگی:.........................................................................................................
  • آخرین مدرک تحصیلی:..................................................................................................
  • رشته تحصیلی: ..............................................................................................................
  • شغل:..............................................................................................................................
  • نشانی کامل پستی: .........................................................................................................
  • کد پستی:..................................................................................................................
  • تاریخ :........................................................................................................................