دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، بهار 1393، صفحه 1-206 
5. جستاری پیرامون «نظریه عملی» شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی

صفحه 127-158

رحمت اله خسروی؛ محمود مهرمحمدی؛ نعمت الله موسی پور؛ کورش فتحی واجارگاه