دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1393، صفحه 1-142