دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، بهار 1394، صفحه 1-144 
3. رابطه باورهای معرفت‌شناختی و جهت‌گیری‌های تدریس معلمان

صفحه 45-70

ابوالقاسم بهجت؛ هاشم فردانش؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ علیرضا عصاره