دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، زمستان 1394، صفحه 1-182 
5. طراحی الگوی برنامه درسی هنر آموزش‌های عمومی (ابتدایی و متوسطه اول)

صفحه 133-154

رضا صابری؛ امیرحسین کیذوری؛ سکینه محبی امین؛ مجتبی پور کریمی هاوشکی