دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 1-184