بررسی چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه درسی عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه­درسی عربی تدوین شده است. مقاله مربوط با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان، 15 نفر از معلمان عربی پایه دهم در شهر همدان درسال تحصیلی97-1396بودند که به روش گلوله برفی نمونه­گیری شدند. ابزارجمع­آوری اطلاعات، مصاحبه­های نیمه ساختاریافته بوده است. داده­های حاصل به روش کدگذاری و مقوله­بندی و در سه سطح آگاهی، نگرش و رفتار تحلیل شدند. نتایج نشان داده که به طور کلی معلمان عربی نسبت به ماهیت تغییرات (رویکردی و شکلی) آگاهی نسبتاً خوبی دارند؛ اگر چه در خصوص فلسفه تغییرات، آگاهی کمتری دارند. نگرش آنان در سه دسته موافق با رویکرد کتاب، مخالف با آن و موافق با رویکرد تغییر اما مخالف با تحقق آن در کتاب درسی عربی می­گنجد. همچنین رفتار معلمان در برابر تغییرات را می­توان در سه دسته اجرای حداکثری تغییرات، کاستن از و افزودن به آن دسته­بندی کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of 10th Grade Arabic Teachers' Confrontation with Arabic Curriculum Reforms

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Zivari Morad 1
  • Azimehsadat Khakbaz 2
  • Masoumeh Rayaan 2
1 Bu-Ali Sina University
2 Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate how 10th grade Arabic teachers confront with Arabic curriculum reforms. This research was conducted by phenomenological approach. The participants in this study included 15 Arabic teachers in the 10th grade in Hamedan, in the academic year of 2017-18 which were selected through snowball sampling method. The data collection tools included semi-structured interviews and the collected data were analyzed using coding and categorization methods in three levels of knowledge, attitude and behavior. The results indicated that in general, Arabic teachers have a fairly good awareness of the nature of changes and reforms (approach and form), although they are less aware of the philosophy behind the changes. Their attitudes that teachers showed could be divided into three categories according to the approach of the textbook: agree with the changes, oppose the changes, agree with the approach of change but opposing its realization in the Arabic textbook. Also, teachers' behaviors against changes could be categorized into three categories: maximum changes, reduction, and addition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic education
  • Curriculum Change
  • teacher response
  • 10th grade Arabic curriculum