بررسی چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه درسی عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه­درسی عربی تدوین شده است. مقاله مربوط با رویکرد پدیدارشناسی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان، 15 نفر از معلمان عربی پایه دهم در شهر همدان درسال تحصیلی97-1396بودند که به روش گلوله برفی نمونه­گیری شدند. ابزارجمع­آوری اطلاعات، مصاحبه­های نیمه ساختاریافته بوده است. داده­های حاصل به روش کدگذاری و مقوله­بندی و در سه سطح آگاهی، نگرش و رفتار تحلیل شدند. نتایج نشان داده که به طور کلی معلمان عربی نسبت به ماهیت تغییرات (رویکردی و شکلی) آگاهی نسبتاً خوبی دارند؛ اگر چه در خصوص فلسفه تغییرات، آگاهی کمتری دارند. نگرش آنان در سه دسته موافق با رویکرد کتاب، مخالف با آن و موافق با رویکرد تغییر اما مخالف با تحقق آن در کتاب درسی عربی می­گنجد. همچنین رفتار معلمان در برابر تغییرات را می­توان در سه دسته اجرای حداکثری تغییرات، کاستن از و افزودن به آن دسته­بندی کرد. 

کلیدواژه‌ها