راهنمای عملی روش فراترکیب در شناسایی شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان در تدریس ماهیت علم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

2 آموزش و پرورش/ داراب

3 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

4 دانشکده آموزش، دانشگاه تگزاس آمریکا شعبه ریوگرند ولی

چکیده

فراترکیب، تفسیر یکپارچه و ترکیب یافته­های حاصل از مطالعات کیفی است به گونه­ای که تصویری کلی از پدیده­ها، مفاهیم یا وقایع ایجاد کند. با گسترش روزافزون مقالات کیفی و به سبب تنوع یافته­های آنها، ضرورت انجام پژوهش‎های فراترکیب به منظور دستیابی به سطح ادراکی و مفهومی جدید و یا توسعه­ی نظریه­های موجود آشکارتر شده است. در مقاله­ی حاضر اصول، گام­ها، فنون و جزئیات روش فراترکیب با مبنا قراردادن گام­های شش­گانه­ی فراترکیب، معرفی شده توسط سندلوفسکی و باروسو (2007)، شرح داده شده است. همچنین به عنوان مصداقی برای چگونگی انجام پژوهش فراترکیب، 50 مقاله با هدف کشف الگوی شایستگی‎های حرفه‎ای معلمان در تدریس ماهیت علم، مورد بازنگری قرار گرفته­اند که در نهایت، این الگو با سه مؤلفه­ی شایستگی­های دانشی، شایستگی­های مهارتی و شایستگی­های نگرشی ارائه شده است. این مقاله می­تواند به عنوان راهنمای علمی برای پژوهشگرانی که به دنبال ارائه­ی مدل­های مفهومی از مطالعات موجود هستند، مفید باشد. 

کلیدواژه‌ها


اسفیجانی، اعظم. شاخص­های ارزشیابی کیفیت در آموزش مجازی: فراترکیبی از رویکردها معیارهاو استانداردهای­کیفیت. مجله گام­های توسعه در آموزش پزشکی. 1394. 12 (1): 158-150.

رضایی، منیره. تعیین شایستگی­های تخصصی و حرفه­ای معلمان متناسب با سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن و اعتباربخشی شایستگی­ها. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1396.

رفائی شیرپاک، خسرو؛ گوروگه، سپالی؛ و چینی چیان، مریم. متاسنتز تحقیقات کیفی در علوم بهداشتی (مقاله مروری). مجله اپیدمیولوژی ایران. ۱۳۸۹. ۶ (۱) :۵۱-۵۷.

رعیت پیشه، سعید؛ احمدی کهنعلی، رضا؛ و عباس نژاد، طیبه. به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین. پژوهش­های نوین در تصمیم گیری. 1395. 1 (1).

سند تحول بنیادین آموزش­وپرورش جمهوری­اسلامی­ایران، وزارت آموزش و پرورش، 1390.

 شورت، ادموند (1392). روش‌شناسی مطالعات برنامه‌ درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران. تهران : انتشارات سمت

کیان، مرجان؛ مهرمحمدی، محمود. نقد و تحلیل برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی در سایه شایستگی های مورد تقاضای برنامه درسی هنر جدید. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 1392. 30 (3): 142-119.

لیاقت، سمیه؛ نیکنام، زهرا؛ و باقری، سعیده. "ماهیت علم" و آموزش علوم تجربی: تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه سوم راهنمایی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 1392. 29 (2): 116-89.

محمدیان، ایوب؛ مانیان، امیر؛ و خداداد برمی، مریم. مرور سیستماتیک و جهت­گیری آتی پژوهش­ها در حوزه­ی مراکز رشد مجازی کسب و کار. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات. 1394. 12 (2): 150-123.

مهدوی هزاوه، منصوره؛ ملکی، حسن؛ مهرمحمدی، محمود؛ و عباس پور، عباس. بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ها در برنامه تربیت معلم دوره ابتدایی کشورهای مالزی، هندوستان و ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 1395. 41 (2): 64-23.

نجفی، فرشته؛ منجذبی، فاطمه؛ نیک پیما، نسرین. متاسنتز تحقیقات کیفی در پرستارییک مطالعه مروری. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت ۱۳۹۲. ۲ (۴): ۳۳۵-۳۲۰.

یوسفی، مریم؛ عصاره، علیرضا؛ و حسینی خواه، علی. ماهیت و دلالت یادگیری مبتنی بر پروژه در گستره­ی برنامه درسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. 1395. 42 (3): 134-95.

Abd‐El‐Khalick, F. (2005). Developing deeper understandings of nature of science: The impact of a philosophy of science course on preservice science teachers’ views and instructional planning. International Journal of Science Education27 (1), 15-42.

Akerson, V. L., Buzzelli, C. A., & Donnelly, L. A. (2008). Early childhood teachers' views of nature of science: The influence of intellectual levels, cultural values, and explicit reflective teaching. Journal of Research in Science Teaching45 (6), 748-770.

Akerson, V. L., & Hanuscin, D. L. (2007). Teaching nature of science through inquiry: Results of a 3‐year professional development program. Journal of Research in Science Teaching44 (5), 653-680.

 Atkins S, Lewin S, Smith H, Engel M, Fretheim A, Volmink J. (2008). Conducting a meta-ethnography of qualitative literature: lessons learnt. BMC Med Res Methodol; 8:21.

Barroso J., Gollop C., Sandelowski M., Meynell J., Pearce P. & Collins L. (2003). The challenge of searching for and retrieving qualitative studies. Western Journal of Nursing Research 25 (2), 153–178.

Bell, R. L., Matkins, J. J., & Gansneder, B. M. (2011). Impacts of contextual and explicit instruction on preservice elementary teachers' understandings of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching48 (4), 414-436.

Bondas, T., & Hall, E. O. (2007). Challenges in approaching metasynthesis research. Qualitative Health Research17 (1), 113-121.

Britten N, Campbell R, Pope C, Donovan J, Morgan M, Pill R. (2002). Using meta ethnography to synthesise qualitative research: a worked example. J Health Serv Res Policy; 7 (4):209–15.

Capps, D. K., & Crawford, B. A. (2013). Inquiry-Based Professional Development: What does it take to support teachers in learning about inquiry and nature of science?. International Journal of Science Education35 (12), 1947-1978.

Finfgeld, D. L. (2003). Metasynthesis: The state of the art—so far. Qualitative health research13 (7), 893-904.

Finfgeld-Connett, D. (2014). Use of content analysis to conduct knowledge-building and theory-generating qualitative systematic reviews. Qualitative Research14 (3), 341-352.

Finfgeld-Connett, D. (2018). A Guide to Qualitative Meta-synthesis.

Finfgeld‐Connett, D., & Johnson, E. D. (2013). Literature search strategies for conducting knowledge‐building and theory‐generating qualitative systematic reviews. Journal of advanced nursing69 (1), 194-204.

Lederman, N. G., Abd‐El‐Khalick, F., Bell, R. L., & Schwartz, R. S. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners' conceptions of nature of science. Journal of research in science teaching39 (6), 497-521.

Ludvigsen, M. S., Hall, E. O., Meyer, G., Fegran, L., Aagaard, H., & Uhrenfeldt, L. (2016). Using Sandelowski and Barroso’s meta-synthesis method in advancing qualitative evidence. Qualitative Health Research26 (3), 320-329

Mulvey, B. K., Chiu, J. L., Ghosh, R., & Bell, R. L. (2016). Special education teachers’ nature of science instructional experiences. Journal of Research in Science Teaching.

National Research Council (NRC) (2013). Next Generation Science Standards. http://www. nextgenscience.org/ next- generation- sience- standards. Accessed 30 May, 2013.

Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Metaethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). Sage

Nye, E., Melendez‐Torres, G. J., & Bonell, C. (2016). Origins, methods and advances in qualitative meta‐synthesis. Review of Education4 (1), 57-79

Ozgelen, S., Hanuscin, D. L., & Yılmaz-Tuzun, O. (2013). Preservice elementary science teachers’ connections among aspects of NOS: Toward a consistent, overarching framework. Journal of Science Teacher Education24 (5), 907-927.

Paterson, B. L., Throne, S. E., Canam, C., Jillings, C. (2001). Meta-study of qualitative health research: A practical guide to meta-analysis and meta-synthesis, Thousand Oaks, CA: Sage.

Rudge, D. W., Cassidy, D. P., Fulford, J. M., & Howe, E. M. (2014). Changes observed in views of nature of science during a historically based unit. Science & Education23 (9), 1879-1909.

Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Toward a metasynthesis of qualitative findings on motherhood in HIV‐positive women. Research in nursing & health26 (2), 153-170

Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.

Sandelowski, M., Docherty, S., & Emden, C. (1997). Focus on qualitative methods Qualitative metasynthesis: issues and techniques. Research in nursing and health20, 365-372

Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of advanced nursing50 (2), 204-211

Wiesche, Manuel, Jurisch, Marlen C, Yetton, Philip W and Krcmar, Helmut )2017 (, Grounded theory methodology in information systems research , MIS quarterly, vol. 41, no. 3, pp. 685-701.