تحلیل محتوی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه نهم بر اساس فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبانشناسی و زبان های خارجی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه پیام نور

چکیده

الگوهای فرهنگی می­توانند صراحتاً در زبان و آموزش زبان بیان شوند. محتوای آموزشی زبان انگلیسی امروزه به ابزاری فرهنگی مبدل گشته است که آموزش پنهانی را به همراه دارد. این مقاله با هدف واکاوی فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی، فرهنگ مقصد و فرهنگ بین‌الملل کتاب زبان انگلیسی پایۀ نهم متوسطۀ اول را بر اساس مدل براون (2012)، لی (2009) و زیر مقوله­های فرهنگی، طرح پیشنهادی داوری اردکانی (1386) بررسی می‌نماید. روش تحقیق، متن بنیاد، غیرآزمایشی و توصیفی است که بر اساس تحلیل محتوی صورت می­پذیرد. نمونه آماری تحقیق کتاب زبان انگلیسی پایۀ نهم متوسطۀ اول (prospect3) همراه با کتاب کار مربوطه، چاپ 1394 (چاپ اول) است. واحدهای تحلیل شامل واژگان، تصاویر و متون خواندنی، شنیدنی هستند. نتایج تحلیل محتوی نشان می­دهد که برآیند مقولات واژگانی، تصویری و متنی شامل 427 مورد فرهنگی است که 315 مورد معادل 73.77% دربردارندۀ فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Content Analysis of the Ninth Grade English Textbook according to Iranian-Islamic Culture and Identity

نویسندگان [English]

  • M GHiyasiyan 1
  • F Seraj 2
  • M Bahreini 2
1 دانشیار گروه زبانشناسی و زبان های خارجی دانشگاه پیام نور
2 دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی، دانشگاه پیام نور
استابز، مایکل (1384). زبانشناسی تربیتی. ترجمه: سهیلا کاووسی نژاد و زهرا زندی مقدم. تهران: انتشارات مدرسه

رضایی، نقی (1394). بررسی مؤلفه‌ها و نمادهای فرهنگ ایرانی-اسلامی و فرهنگ جامعه هدف (فرهنگ بین‌الملل) در کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم. پایان­نامه کارشناسی ­ارشد دانشگاه پیام نور تهران

شهرتاش، عفت السادات (1389). زبان جدید زندگی جدید. ماهنامه آموزش راهنمایی. شماره،6 دوره 16. ص 36- 38.

علوی مقدم، سید بهنام و همکاران (1394) English for schools Prospect 3. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران

علوی مقدم، سید بهنام و همکاران (1394).English for schools Prospect 3 (work book). تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران

فتوحی، محمود (1393). آیین نگارش مقاله علمی- پژوهشی. تهران: چاپ سخن.

کتابی، سعید. طالبی نژاد، محمدرضا (1388). الگوهای فرهنگی-اجتماعی ارائه شده در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی دبیرستان‌های ایران از نظر میزان ایجاد انگیزش روحیه تحقیق و تتبع. مجله آموزش مهارت­های زبان دانشگاه شیراز. دوره اول، شماره اول. پاییز 88. صص 41 – 69

Ahmed, F. Narcy-Combes, M,F (2011). An analysis of textbooks from a cultural point of view. TESOL Journal, 5, 21-37.

Ahmadi Safa, M. Moradi, M. Hamzavi, R (2015). Iranian EFL teachers and learners perspective on potentiality of Top Notch series for intercultural competence development. Iranian Journal of Language Teaching Research, 3 (2), 47-66.

Baleghizadeh, S. Saneie Moghadam, M (2013). An Investigation of Tensions between EFL Teachers’ Beliefs and Practices about Teaching Culture. Gist Education and Learning Research Journal, 7, 35-53.

Brown H, Douglas (2007). Principles of language learning & teaching 5th, Pearson Longman.

Canale, G (2016). (Re) Searching culture in foreign language textbooks, or the politics of hide and seek. Routledge, Language, Culture and Curriculum, 1-20.

Cook, G (2003). Applied Linguistics. Oxford University Press.

Drewelow, I. Mitchell, C (2015). An exploration of learners’ conceptions of language, culture, and learning in advanced-level Spanish courses. Routledge, Language, Culture and Curriculum, 28 (3), 243-256.

Erfani, Seyyed Mahdi (2014). Source culture, Target culture or inter culture? Iranian English language teachers’ perception of culture. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 6 (1), 317-337

Forman, R (2014). How local teachers respond to the culture and language of a global English as a Foreign Language tsextbook. Routledge, Language, Culture and Curriculum, 27 (1), 72-88.

Ghanem, C (2015). Teaching in the foreign language classroom: How being a native or non-native speaker of German influences culture teaching. SAGE, Language Teaching Research, 19 (2), 169-186.

Guidera, J, K (2009). Content and citation analysis of interdisciplinary humanities textbooks within a framework of curriculum theory, (Doctoral dissertation). College of Education at the University of Central Florida Orlando, Florida.

Hilliard, A, D (2014). A critical examination of representation and culture in four English language textbooks. Language Education in Asia, 5 (2), 238-252.

Kovala, U (2002). Cultural Studies and Cultural Text Analysis. CLCWeb , 4 (4), 1-7.

Larsen Freeman, D (2011). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press

Lee, Kang-Young (2009). Treating culture: What 11 high school EFL conversation textbooks in South Korea. English Teaching: Practice and critique, 8,76-96.

Olajide, Stephen Billy (2010). A Critical Assessment of the Cultural Content of Two Primary English Textbooks Used in Nigeria. Journal of Language Teaching and Research, 1 (5), 656-661

Ookawa, Kouki (2016). Analyzing Cultural Issues in High School English Textbooks in Japan. International Journal of English Language Education, 4, (2), 1- 16

Rashidi, N. Meihami, H (2016). Hidden curriculum: An analysis of cultural content of the ELT textbooks in inner, outer, and expanding circle countries. Cogent Education, 3, 1-17.

Tayyebi, Gh. Zare, D (2014). The attitudes of Iranian EFL learners toward cultural issues in western-based textbooks. International Journal of Modern Management & Foresight, 1, 309-325.

Toprak, T, E. Aksoyalp, Y (2014). The question of representation in EFL course books: Are learners of English taught about New Zealand?International Journal of Society, Culture & Language, 3 (1), 91-104.

Zarei, Gh, R. Khalessi, M (2011). Cultural load in English language textbooks: an analysis of interchange series. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 294-301.

Yassine S. Riche, B (2012). From cultural alienation to intercultural competence in EFL textbooks. Linguistic Practices, 11, 3-26.