تحلیل مقایسه ای هژمونی فرهنگی در برنامه درسی پنهان متون بین‌المللی آموزش زبان انگلیسی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مبانی فلسفی- اجتماعی دانشگاه تهران

2 هیات علمی گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه خاتم

چکیده

تحلیل مقایسه­ای متون آموزش زبان انگلیسی در مؤسسات آموزشی که عموماً توسط ناشران امریکایی و اروپایی در جهان به چاپ می­رسد، هدف اصلی این مقاله است. زیرا متون آموزشی یکی از اثر بخش­ترین عناصر تربیتی اثرگذار بر نگرش­های دانش‌آموزان نسبت به سایر کشورها است که لازم است از نظر تأثیر و تأثر آنها مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مفاهیمی که می­تواند مبنای چنین تحلیلی قرار گیرد مفهوم هژمونی فرهنگی است که در آن یک گفتمان سعی می­کند با طرد و حذف سایر گفتمان­های رغیب بر آنها چیره شود. بر این مبنا ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه­ای ریزمؤلفه­های هژمونی فرهنگی، جهت تحلیل در متون آموزشی بر اساس نظر صاحب‌نظران استخراج گردید و سپس محتوای کتاب‌های پر­کاربرد آمورش زبان انگلیسی در آموزشگاه­ها از نظر مؤلفه‌های هژمونی فرهنگی مورد تحلیل قرار گرفت. مطالعه اسناد پیرامون هژمونی فرهنگی و داده­های حاصل از تحلیل محتوای متون این کتاب‌ها حاکی از آن بود که برخی کتاب­های آموزش زبان انگلیسی رایج در مؤسسات آموزش زبان انگلیسی، مانند کتاب­های سری  امریکن فایل اینگلیش نسبت به سایر کتاب­ها به شدت هژمونیک بوده و مجموعه کتاب‌های آموزشی  اکتیو اسکیلز اگر چه در تحلیل هژمونیک بودند، اما بار هژمونیک کمتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


ایگلتون، تری (1381). درآمدی بر ایدئولوژی، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران، نشر آگه، چاپ اول.

باقری، خسرو (1387). الگوی مطلوب آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران، تهران ،چاپ دوم، انتشارات مدرسه.

باقری، خسرو و همکاران (1389). رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، تهران ،چاپ دوم، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

ریترز، جورج (1381).نظریهجامعهشناسیدردورانمعاصر، ترجمه محسن ثلاثی،تهران، انتشارات علمی،چاپ ششم.

گرامشی، آنتونیو (1356).برگزیدهایازآثارآنتونیوگرامشی،دولتواحزاب،ترجمه روبرت هاکوپیان، ایتالیا، انتشارات بابک.

هولستی، ال آر (1373). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر سالار زاده امیری، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

David Levinson, Peter W. Cookson, Alan R Sadovnik. (2002) Education and Sociology: An Encyclopedia

 Eugene F. Provenzo, Jr., Annis N. Shaver, Manuel Bello (2011) The Textbook as Discourse: Sociocultural Dimensions of American Schoolbooks.

 Jay Gould (2000) School and Society: Historical and Contemporary Perspectives. 6th Edition by Steven Tozer .

Kim, H. (2012). Social and cultural issues in some EFL textbooks in Korea. Hawaii Pacific University TESOL Working Paper.

Lears, T.J. (1985)The Concept of Culture Hegemony:Problems and Possibilities.The American history review,volume90,issue3.593-567.

 Lee, Y (2012) Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

 Neil J. Anderson (2014)Active Skills for Reading Skills for Reading. Heinle ELT.

Ochi, K (2012)Hegemony in Textbooks: Analysis of Characters in Japanese Junior High School Textbooks. OPHIA TESOL FORUM / Working Papers in TESOL.

Oxenden ,Clive & Latham-Koenig ,Christina (2008)American English File.Londen. Oxford.

Pennycook, A. (1994). The Cultural politics of English as an international language. London: Longman.

 Plan,E D (1988) Cultural Hegemony and the Race-Definition Process in Chinatown, Vancouver: 6 (2): 127-149

Richards ,Jack C. (2011)passage. Cambridge

Saslow, Joan M.  (2014) Top Notch & Summit Second Edition. Pearson.

Song, H. (2013).Deconstruction of cultural dominance in Korean. EFL textbooks. International Education, 24 (4), 382-390.

 Tozer,S , Senese,G , Violas,P (2006). School and Society: Historical and Contemporary Perspectives. McGraw-Hil.

Varzande, M (2015)The Construction of New Political Identities through the Internationally Distributed English Learning .Textbooks. English Language Teaching; Vol. 8, No. 2.

Zarei, G., & Khalessi, M. (2011). Cultural load in English language textbooks interchange series. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 294-301.