طراحی بسته آموزشی استیم محور بر اساس مدل تفکر طراحی و بررسی اثربخشی آن بر دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی، علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان

3 دانشگاه هرمزگان دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی

چکیده

هدف این پژوهش تدوین بسته آموزشی استیم محور و بررسی تاثیرآن بر نگرش، توانایی حل مساله و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر بوشهر می باشد. جهت طراحی بسته آموزشی از مدل تفکر طراحی استفاده شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و گروه گواه (گروه کنترل نابرابر) است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر پایه ششم در سال تحصیلی 1400-1399 می باشد. نمونه مورد بررسی عبارت بود از 44 نفر (هرگروه22 نفر) که با روش نمونه گیری در دسترس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که بسته آموزشی استیم محور موجب افزایش توانایی حل مساله، خلاقیت و نگرش مثبت نسبت به درس علوم تجربی می شود. از محدودیت های این پژوهش عدم آشنایی معلمان با روش آموزش استیم محور می باشد.

کلید واژه ها: استیم، علوم تجربی، حل مساله، خلاقیت، نگرش

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a STEAM-based educational package based on the design thinking model and evaluating its effectiveness on sixth grade elementary students

نویسندگان [English]

 • morteza zarei 1
 • hosein zainalipour 2
 • Abdolvahab Samavi 3
1 Educational Sciences, Curriculum Planning, Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Faculty of university of Hormozgan
3 University of Hormozgan, Department of Educational Sciences
چکیده [English]

The purpose of this study is to develop a Steam-based educational package and investigate its effect on attitude, problem solving ability and creativity of sixth grade elementary school students in Bushehr. The design thinking model was used to design the training package. The research design is quasi-experimental with pre-test and post-test with experimental group and control group (unequal control group). The statistical population of this study is sixth grade male students in the academic year 1399-1400. The study sample consisted of 44 people (22 people in each group) who were randomly divided into experimental and control groups by available sampling method. Based on the findings, it can be concluded that the Steam-based training package increases problem-solving ability, creativity and a positive attitude towards the experimental sciences course. One of the limitations of this research is the lack of familiarity of teachers with the Steam-based teaching method.

Keywords: STEAM, Experimental Science, Problem Solving, Creativity, Attitude

کلیدواژه‌ها [English]

 • Steam
 • Experimental science
 • problem solving
 • creativity
 • Attitude

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 10 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 31 اردیبهشت 1401