طراحی الگوی آموزش سواد رسانه ای برای معلمان، بر اساس رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

3 گروه روزنامه‌نگاری، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

4 گروه علوم تریتتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان. اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی آموزش سواد رسانه ای برای معلمان انجام شد. این پژوهش به صورت کیفی با روش داده بنیاد اجرا شد. برای جمع آوری داده ها 28مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان علوم ارتباطات، علوم تربیتی و فعالان رسانه‌ای انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده‌های حاصل از مصاحبه براساس کدگذاری نظریه داده بنیاد تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد به دلیل الزامات شغلی، تحولات اجتماعی و مخاطرات رسانه (عوامل علی) باید سوادرسانه ای در ابعاد دانش، نگرش و مهارت (پدیده محوری) به صورت آموزشهای اولیه و ثانویه (راهبردها) به معلمان ارائه شود. سیاستگذاریها، تدوین برنامه و تامین مالی (بسترها) درکنار عوامل انگیزشی، شایستگی مدرسان، محتوا و تجهیزات (عوامل مداخله‌گر) موفقیت برنامه را تحت تاثیر قرار می دهد و پیامدهای فردی، شغلی و اجتماعی ایجاد خواهدکرد. الگوی تدوین شده می تواند در قالب چارچوبی علمی، برنامه‌ریزی برای آموزش سوادرسانه‌ای معلمان را در دانشگاه فرهنگیان و آموزش‌و‌پرورش تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the media literacy training model for teachers, based on the foundation's data approach

نویسندگان [English]

 • Marziyeh Motamedi 1
 • Ahmad Reza Nasr Esfahani 2
 • abbas assadi 3
 • bibieshrat zamani 4
1 Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Iran
2 Faculty of the Department of Education, University of Isfahan
3 Department of Journalism, Faculty of Communication, Allameh Tabataba'i University, Tehran.
4 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan
چکیده [English]

The aim of this study was to provide a model for teaching media literacy for teachers. This research was conducted qualitatively with the data method of the foundation. To collect the data, 28 semi-structured interviews were conducted with communication science specialists, educational sciences and media activists. Purposeful sampling continued until theoretical saturation was achieved. Interview data were analyzed based on data theory theory coding. The results showed that due to job requirements, social developments and media risks (causal factors), media literacy in the dimensions of knowledge, attitude and skills (pivotal phenomenon) should be provided to teachers in the form of primary and secondary education (strategies). Policymaking, program development, and funding (platforms) along with motivational factors, teacher competence, content, and equipment (intervening factors) affect program success and have individual, occupational, and social consequences. The developed model can facilitate planning for teacher literacy education in Farhangian University and education in the form of a scientific framework.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media Literacy
 • Education
 • teacher
 • Data Base

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 18 بهمن 1400